Skip to content
DLA TWOJEGO BIZNESU
Audyt Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)

Audyt wewnętrzny dysponowania ZFŚS

Kancelaria Derek & Flak przeprowadza kompleksowe audyty regulacji Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) oraz prawidłowości dysponowania takimi funduszami. Czynności realizowane są w okresach wskazanych przez zleceniodawcę. Każdy audyt wewnętrzny ZFŚS obejmuje pełen zakres badań i kontroli dokumentacji oraz wykonywanych działań. W trakcie jego trwania formułowane są również dalsze zalecenia.

W ramach audytu dokonujemy między innymi:
  1. badania zgodności regulaminu ZFŚS z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (w odniesieniu od całego okresu poddanego badaniu),
  2. kontroli treści dokumentacji dotyczącej prowadzenia ZFŚS, w szczególności zaś dokonujemy oceny prawnej takiej dokumentacji i udzielamy odpowiedzi na następujące pytania: a) czy dokumentacja ta wystarczająco zabezpiecza interesy pracodawcy, b) czy dokumentacja ta respektuje zasady równego traktowania pracowników, c)  czy dokumentacja ta nie jest sprzeczna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.
  3. badania prawidłowości wykonywania szczegółowych obowiązków związanych z działalnością socjalną, wskazaną w ustawie o ZFŚS, aktach wykonawczych oraz aktach wewnętrznych JE dotyczących ZFŚS, m.in.: w zakresie ochrony danych osobowych, archiwizacji wniosków pracowników, współpracy z zakładową organizacją związkową.
  4. badania archiwalnych dokumentów operacyjnych przyznanych świadczeń pod kątem wypełniania postanowień regulaminu ZFŚS i przyjętego w danym roku preliminarza.
  5. sformułowanie zaleceń na przyszłość, co do sposobu wykonywania obowiązków związanych z prowadzeniem ZFŚS oraz administrowaniem jego środkami, jak również sformułowanie zaleceń odnośnie zmian w dokumentacji RODO, dotyczących ZFŚS.

Audyt wewnętrzny ZFŚS – opracowania dokumentacji

Na życzenie Zleceniodawcy po zakończonym audycie możemy również dokonać opracowania wzorów dokumentów dotyczących ZFŚS (tj. regulaminu ZFŚŚ oraz wniosku o przyznanie świadczeń z ZFŚS wraz z klauzulami dotyczącymi zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem przez pracowników z funduszu) w sposób zgodny ze stanem prawnym obowiązującym na dzień zakończenia audytu.

Doświadczenie: Między innymi audyt ZFŚS przeprowadzony w Johnson Electric Poland.