Skip to content

DLA TWOJEGO BIZNESU

Dokumentacja cen transferowych

Ceny transferowe - dokumentacja cen transferowych

W kontaktach gospodarczych pomiędzy podmiotami powiązanymi (tzn. gdy występują powiązania kapitałowe lub osobowe) może zaistnieć konieczność wykazania, że dokonywane transakcje odbyły się na zasadach rynkowych, tzn. na takich, które miałyby zastosowanie także wtedy, gdyby transakcja dokonana była między podmiotami, pomiędzy którymi powiązanie takie nie występuje.

 

Przepisy prawa stanowią o pewnej fikcji, wskazującej, że podmioty powiązane (np. działające w ramach grupy kapitałowej), wykonujące transfer środków pieniężnych (lub dokonujące innej transakcji) powinny zachowywać się tak, jakby dokonywały czynności z podmiotem obcym. Tym samym powinny one dokonać jej na zasadach rynnowych, nie stosując względem podmiotu powiązanego żadnych specjalnych preferencji.

 

Konieczność wykazania tej okoliczności może być szczególnie istotna w wypadku, gdy transakcja dokonywana jest pomiędzy podmiotami, opodatkowanymi w różny sposób (np. pomiędzy spółką będącą podatnikiem podatku CIT, a podmiotem, który takim opodatkowaniem nie jest objęty). Urząd skarbowy może bowiem w ramach kontroli dopatrzyć się nieuzasadnionego pod względem ekonomicznym transferu środków pieniężnych, który wpłynął na obniżenie opodatkowania jednej ze stron. Sytuacja taka może być podstawą wydania względem takich podmiotów decyzji podatkowej, oraz obłożenia transakcji podatkiem sankcyjnym.

Sporządzenie dokumentacji cen transferowych już w chwili jej zawierania (np. z chwilą podpisywania wieloletniego kontraktu o stałej współpracy handlowej) pozwala uniknąć takiego ryzyka i przedstawić administracji skarbowej przekonującą argumentację na obronę rynkowości dokonywanych działań, nawet po latach.

 

Skontaktuj się z nami

Dokumentacja cen transferowych – co to takiego?

Właściwe udokumentowanie, że zastosowane w ramach transakcji ceny odpowiadają cenom rynkowym wymaga ofert i wykonania odpowiedniego benchmarku, wskazującego że określona transakcja nie odbiega w swych warunkach, od innych zawieranych w podobnych okolicznościach pomiędzy podmiotami nie powiązanymi. Przedstawienie metodologii i wyników tego rodzaju badania określamy mianem: dokumentacja cen transferowych. Każdy transfer środków finansowych pomiędzy podmiotami powiązanymi, jeśli przekroczone są ustawowe progi wartości transakcji, powinien być zaopatrzony we właśnie taką dokumentację.


Ceny transferowe od 2023 r. ulegają zmianie

Od początku 2023 r. wprowadzono w ustawodawstwie liczne zmiany dotyczące cen transferowych. Część z tych zmian jest wynikiem rewolucji podatkowej, która miała miejsce na przestrzeni 2022 r. – tj. tzw. Nowego Ładu. Nastąpiły w tym zakresie znaczne zmiany w stosunku do regulacji cen transferowych sprzed 1.01.2023 r.


Zaliczyć do nich możemy zmianę terminów sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych – zgodnie z tą zmianą jeśli podatnicy chcą wypełnić w 2023 r. obowiązki sprawozdawczości dotyczące cen transferowych za rok 2022, wówczas lokalna dokumentacja cen transferowych musi zostać sporządzona w terminie do końca 10 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Dokumentacja cen transferowych powinna zostać wysłana do odpowiedniego urzędu skarbowego – nie później niż do końca 11 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego – poprzez przesłanie informacji o cenach transferowych TPR (formularz ten ma wbudowane oświadczenie w tym przedmiocie).


Należy także pamiętać, iż informacja o sporządzaniu dokumentacji cen transferowych będzie musiała zawierać także oświadczenie, że dokumentacja cen transferowych za rok 2022 (czy też za rok poprzedni w 2023 r., 2024 r. i następnych latach) została sporządzona zgodnie z rzeczywistym stanem.

Oczywiście, obok powyższych sankcji transfer środków finansowych, który pomimo wymogu ustawowego nie został objęty dokumentacją cen transferowych (albo dokumentacja ta została sporządzona w sposób wadliwy) może być podstawą nałożenia na podatnika karnej stawki podatku CIT w wysokości 50% wartości doszacowania.


Jeśli natomiast podatnik posiada dokumentację cen transferowych, jednak dany transfer środków pieniężnych wymaga doszacowania, wówczas wartość tego doszacowania kalkulowana jest stawką podatku CIT w wysokości 19% – tak jak ma to miejsce standardowo. Powyższe w sposób jednoznaczny wskazuje, że dokumentacja cen transferowych powinna zostać sporządzona w każdym wypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa, bowiem nawet gdyby zastosowana metodologia ustalania ceny nie była właściwa, posiadanie jej ograniczy dodatkowe koszty fiskalne o charakterze karnego podatku.


Wyższe kary, gdy dokumentacja cen transferowych nie została przygotowana

Zmiany wprowadzane od początku 2023 r. dotyczą także kar za nieprzygotowanie odpowiedniej dokumentacji cen transferowych. I tak, za nieprzygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych lub niedołączenie do niej grupowej dokumentacji, groziła będzie kara grzywny do 720 stawek dziennych. Należy także zwrócić uwagę, iż tej samej karze będzie podlegał podatnik, który sporządza dokumentację lokalną lub grupową niezgodnie ze stanem rzeczywistym.

Jeśli dokumentacja cen transferowych zostanie sporządzona po terminie wówczas podatnik musi liczyć się z orzeczeniem względem niego sankcji do 240 stawek dziennych. Należy przy tym mieć na uwadze, w wypadku nie sporządzenia (nie złożenia) powyższej dokumentacji, grożąca kara to 720 stawek dziennych, zaś złożenie takiej dokumentacji w formie nierzetelnej zagrożone będzie sankcją do 240 stawek dziennych grzywny.


Nie każdy transfer środków pieniężnych będzie trzeba dokumentować w zakresie cen transferowych

Wprowadzone do 2023 r. zmiany powodują, że zarówno za rok 2021 i 2022 nie trzeba będzie raportować i dokumentować pośrednich transakcji rajowych. Uległy także zwiększeniu od 2023 r. limity dla transakcji rajowych bezpośrednich i wynoszą one obecnie 2,5 mln zł dla transakcji finansowych oraz 500 tys. zł dla transakcji innych niż finansowe.


Dokumentacja cen transferowych w Kancelarii Derek&Flak

Dla naszych Klientów przygotowujemy dokumentację cen transferowych, zarówno w wypadkach, gdy uzasadnione jest to regulacją ustawową, jak również w sytuacjach, w których nie ma prawnego nakazu posiadania takiej dokumentacji, jednak jej sporządzenie jest wskazane z uwagi na bezpieczeństwo podatkowe Klienta (np. z uwagi na możliwość zastosowania przez organy skarbowe klauzuli o unikaniu opodatkowania).