Skip to content

DLA CIEBIE I TWOJEGO BIZNESU

Procesy sądowe i gospodarcze

Proces sądowy – ostateczność, ale konieczność

Prowadzenie biznesu sprowadzić można do wchodzenia w relacje z innymi ludźmi, z taką tylko różnicą, że relacje te ukierunkowane są na osiągnięcie specyficznego celu, jakim jest dodatni wynik ekonomiczny podejmowanych działań.

 

Jak w każdych relacjach międzyludzkich, również i tutaj dojść może do zawiedzenia wzajemnych oczekiwań, czy braku realizacji obietnic. Jak w innych dziedzinach życia, sytuacje takie mogą być spowodowane czynnikami niezależnymi od woli stron, jak i zawinionymi. Nie zawsze również możliwe będzie polubowne rozwiązanie powstałego sporu.

 

Skontaktuj się z nami

Należy zdać sobie zatem sprawę z tego, że proces sądowy – przy odpowiednio długim prowadzeniu przedsiębiorstwa – stanie się w którymś momencie po prostu koniecznością, jeśli będziemy chcieli chronić nasz interes w relacjach z kontrahentem.

 

Oczywiście, proces sądowy najczęściej prowadzi do zerwania wzajemnych relacji, ponieważ stanowi przymusowe i siłowe dochodzenie roszczeń jednej ze stron. Procesy gospodarcze – choć są rozwiązaniem ostatecznym, to są jednak nierzadko przykrą koniecznością. Po co nam bowiem budowanie dalszych relacji, z kontrahentem, który nie szanuje nas w kontaktach biznesowych, lub przeniósł własne ryzyko gospodarcze na nasz biznes? Budowanie takich relacji i nie rozpoczęcie w takiej sytuacji procesu sądowego to prosta droga do jeszcze większych kłopotów.

Dlaczego proces gospodarczy to nie to samo co cywilny proces sądowy?

Gdy zmierzymy się już mentalnie z koniecznością prowadzenia postępowania sądowego i podejmiemy w tym zakresie decyzję o skierowaniu sprawy do sądu, dla dochodzenia naszych praw, związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, musimy zdać sobie sprawę z jednej bardzo istotnej kwestii prawnej.

 

Proces gospodarczy – czyli, taki proces cywilny, w jakim po dwóch stronach sporu występują podmioty gospodarcze – nie jest tym samym, czym jest zwykły proces cywilny. Dzieje się tak dlatego, że ustawodawca uważa przedsiębiorcę w ramach takiego postepowania za tzw. profesjonalistę, tj. podmiot, względem którego zastosować można wyższą miarę wymagań, niż względem osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej.

 

W przepisach kodeksu postepowania cywilnego znajdziemy zatem wiele przepisów, nakładających na powoda – w ramach procesu gospodarczego – obowiązki, uchybienie którym wywołać może poważne konsekwencje – z przegraną procesu sądowego włącznie.

 

Tytułem przykładu nadmienić należy, iż w procesie gospodarczym strona zobowiązana jest do zgłaszania wniosków dowodowych w określonym terminie, zaś dowody zgłoszone po jego upływie mogą zostać przez sąd odrzucone. Należy przy tym zaznaczyć, że w powyższym zakresie nie wystarczy jedynie zgłosić dowodu, ale należy to uczynić w prawidłowy sposób – między innymi odpowiednio formułując tezę dowodową, tj. opisując okoliczności, na które dowód ma zostać przeprowadzony. Wszelkie uchybienia w tym zakresie mogą wywołać skutki podobne, jak nie zgłoszenie dowodu w terminie.

Jaki jeszcze proces sądowy ma charakter procesu gospodarczego?

Należy mieć na względzie, że za procesy gospodarcze – w świetle obowiązujących przepisów – uznawane będą także postępowanie sądowe:

 

 • ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, choćby którakolwiek ze stron zaprzestała prowadzenia takiej działalności,
 • ze stosunku spółki oraz dotyczące roszczeń, o których mowa w art. 291–300 i art. 479–490 kodeksu spółek handlowych,
 • przeciwko przedsiębiorcom o zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenie do stanu poprzedniego lub o naprawienie szkody z tym związanej oraz o zakazanie albo ograniczenie działalności zagrażającej środowisku,
 • z umów o roboty budowlane oraz ze związanych z procesem budowlanym umów, służących wykonaniu robót budowlanych;
 • z umów leasingu,
 • przeciwko osobom odpowiadającym za dług przedsiębiorcy,
 • między organami przedsiębiorstwa państwowego,
 • między przedsiębiorstwem państwowym lub jego organami, a jego organem założycielskim lub organem sprawującym nadzór,
 • z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego,
 • o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, którym jest orzeczenie sądu gospodarczego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, albo ugoda zawarta przed tym sądem,
 • o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego opartego na prawomocnym lub podlegającym natychmiastowemu wykonaniu orzeczeniu sądu gospodarczego albo ugodzie zawartej przed tym sądem.

Procesy gospodarcze to dodatkowe komplikacje

Należy mieć też na względzie, że uwarunkowania związane z faktem, iż proces sądowy dotyczy prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo komplikują sytuację procesową powoda. Dla prawidłowego prowadzenia sprawy i ustalenia odpowiedniej taktyki procesowej potrzebna jest bowiem bardzo często wiedza dotycząca nie tylko okoliczności faktycznych zaistniałego sporu, ale także wiedza odnośnie np.: prawidłowych procedur księgowania, obiegu dokumentacji w firmie, rozliczeń podatkowych i innych kwestii, związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

 

Stanowi to niejednokrotnie duży kłopot dla przedsiębiorców, którzy często skupieni są na aspekcie operacyjnym prowadzonego biznesu i w ramach procesu sądowego nie zauważają wielu czynników, mogących ułatwić dochodzenie roszczenia albo wręcz przeciwnie – stanowiących punkt zaczepienia dla podjęcia skutecznej obrony przez pozwanego.

Proces sądowy trzeba należycie przygotować

Należy stwierdzić, że przedsiębiorca w ramach procesu gospodarczego traktowany jest w świetle obowiązujących przepisów w sposób podobny do profesjonalnego pełnomocnika (adwokata, bądź radcy prawnego). Zatem i wymagania prawne względem niego mają podobny charakter i choć nie jest prawnikiem, sąd będzie stawiał mu wysokie wymagania w trakcie procesu, nie uwzględniając na jego korzyść faktu, że nie korzysta w sprawie z pomocy adwokata.

 

Z tego tez względu skorzystanie przez przedsiębiorcę z usług profesjonalnego pełnomocnika w procesie gospodarczym jest działaniem bardzo wskazanym. Pozwoli to bowiem na uniknięcie przez powoda wielu pułapek prawnych i proceduralnych, jakie czyhają na niego w toku procesu. Doświadczony w sprawach gospodarczych adwokat poradzi sobie zaś z nimi bez trudu i bez ryzyka popełnienia błędu, który prowadzić mógłby do przegrania sprawy.

 

Wygrany proces gospodarczy zaczyna się jeszcze przed etapem sądowym

Procesy sądowe kojarzą się nam niejednokrotnie jedynie z wymianą pism procesowych oraz prowadzonymi na salach rozpraw dysputami i przesłuchaniami. Jest to jednak dopiero druga faza sprawy. Niemniej ważna – a może i najważniejsza – część procesu dochodzenia roszczenia o charakterze gospodarczym odbywa się zanim jeszcze pozew trafi do sądu.

 

To właśnie na tym wstępnym etapie przygotowawczym kompletowane są dowody, opracowywana jest argumentacja i taktyka procesowa, a także wykonywane są czynności formalne (wysyłanie wezwań do zapłaty, składanie oświadczeń drugiej stronie – np. o odstąpieniu od umowy, lub jej rozwiązaniu itp.). Należyte przeprowadzenie wszystkich czynności na tym etapie, wsparte wiedzą i dużym doświadczeniem pełnomocnika w sprawach gospodarczych, pozwala zwielokrotnić szanse powodzenia sprawy. Dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata już na tym etapie – tj. gdy konieczność prowadzenia procesu gospodarczego nie wykrystalizowała się jeszcze, ale jest duże prawdopodobieństwo, że jego wszczęcie będzie nieodzowne.

 

Procesy sądowe z Kancelarią Derek&Flak

Partnerzy Kancelarii od wielu lat z powodzeniem prowadzą procesy sądowe tak w zakresie postepowań cywilnych, gospodarczych, jak i pracowniczych. Procesy gospodarcze stanowią jednak naszą główną specjalizację. Wiele spośród tych procesów sądowych charakteryzuje się wysokim stopniem skomplikowania sprawy, tak pod względem stanu faktycznego, jak i występujących zagadnień prawnych.

 

W ramach przygotowania do procesów podejmujemy działania na etapie przedsądowym (w tym także postępowania polubowne, kończące się podpisaniem ugód), jak również pomagamy w merytorycznym przygotowaniu materiału do procesu.

 

W tym ostatnim zakresie niejednokrotnie współpracujemy z grupą uznanych specjalistów i biegłych w określonych dziedzinach (np. w zakresie budownictwa, księgowości, budowy maszyn, organizacji przedsiębiorstw, rzeczoznawców majątkowych itp.), celem sformułowania lub dookreślenia roszczenia w postępowaniu sądowym.

 

Pozwala to na znaczne odciążenie Klientów w opracowywaniu dokumentacji na potrzeby sprawy oraz urealnia możliwości zakończenia procesu z pozytywnym wynikiem. W niektórych zaś wypadkach pozwala na odstąpienie od wniesienia pozwu jeśli ryzyko jego przegranej – w świetle opinii eksperta – jest wysokie, ze względu na uwarunkowania faktyczne.

 

Prowadzimy także wszelkiego rodzaju postępowania w trybie nieprocesowym.