Skip to content
DLA TWOJEGO BIZNESU
Badania i analiza due diligence

Badania i analiza due diligence dla przedsiębiorstw

Analiza due diligence ma za zadanie zebranie wszechstronnych informacji, niezbędnych do wyceny wartości przedsiębiorstwa oraz identyfikacji czynników mających na nią znaczący wpływ. Dzięki zaangażowaniu specjalistów Kancelarii Derek & Flak z różnych dziedzin, jesteśmy w stanie ustalić oddziaływanie poszczególnych z nich w różnych aspektach. Każde badania due diligence realizowane są przy użyciu danych dotyczących charakterystyki firmy. Tym samym ich wynik może być użyty do precyzyjnego zaplanowania przyszłej transakcji.

 

Raporty due diligence sporządzane przez Kancelarię Derek&Flak cechują się dużą szczegółowością i wieloaspektowością zwartych w nich informacji, co pozwala na wszechstronne rozpoznanie wad i zalet przeprowadzanej transakcji. Analiza due diligence staje się w takim wypadku narzędziem kompleksowej oceny zasadności podejmowania określonego działania inwestycyjnego.

 

Profesjonalne badania due diligence są podstawą bezpiecznej transakcji

Liczne badania due diligence, prowadzone przez Kancelarię Derek&Flak i zdobyte na tej podstawie doświadczenie, pozwalają nam na rzetelne zaprezentowanie informacji w ramach współpracy z naszymi Klientami. Przedstawiając raport due diligence jesteśmy w stanie określić dla naszych Klientów, jakie są szanse i zagrożenia wynikające z transakcji zakupu przedsiębiorstwa, jeszcze przed przystąpieniem do negocjacji. Nasze Raporty due diligence pozwalają zatem na opracowanie najlepszych strategii dotyczących dalszych czynności.

 

Skontaktuj się z nami

Badania due diligence są przydatne nie tylko prze zakupie przedsiębiorstwa

Jest kwestią powszechnie wiadomą, iż badania due diligence służą głownie ocenie zasadności decyzji o zakupie bądź przejęciu przedsiębiorstwa i takie jest też pierwszoplanowe zastosowanie tego instrumentu. Tylko bowiem przeprowadzenie tego rodzaju badania jest w stanie dać wieloaspektową odpowiedź na pytanie o całościowy stan danego organizmu gospodarczego.

 

Warto w tym miejscu wskazać jednak, że analiza due diligence może być przeprowadzana również w sytuacjach innych niż zakup firmy, tj. między innymi w wypadku:


 • sprzedaży akcji lub udziałów,

 • połączenia spółek kapitałowych,

 • wprowadzaniu przedsiębiorstwa do obrotu publicznego,

 • poszukiwania przez firmę zewnętrznych inwestorów,

 • oddłużania.

W jaki sposób prowadzone są badania due diligence?

Badania due diligence przeprowadzamy na podstawie dokumentacji przedstawionej nam przez Klienta. Badanie podzielone jest na klika etapów, z których na szczególną uwagę zasługują dwa:


 • prowadzenie wywiadów i rozmów z kadrą kierowniczą i właścicielami przedsiębiorstwa, celem ustalenia stanu faktycznego, a także ustalenia ewentualnych obszarów i zagadnień, w których analiza due diligance wymaga szczególnego pogłębienia,
 • prowadzenie badania dokumentacji przedsiębiorstwa.

Dla ograniczenia kłopotów organizacyjnych przy przeprowadzaniu badania due diligence i zaoszczędzenia Państwa czasu, większość czynności przeprowadzamy zdalnie, w uzgodnionych uprzednio terminach. Pracujemy na zdigitalizowanych wersjach dokumentów, tak aby ograniczyć konieczność przebywania specjalistów przeprowadzających badanie due diligence w Państwa firmie, w dłuższym okresie czasu.


Zapewniamy szyfrowany protokół przekazywania dokumentów oraz odpowiednie zabezpieczenia informatyczne danych, przechowywanych w Kancelarii Derek&Flak, tak aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa danych przekazywanych do Kancelarii.

Jakie czynniki ryzyka transakcji wykrywa badanie due diligence?

Analiza due diligence pozwala na wykrycie szeregu czynników obarczających planowane zamierzenie biznesowe dodatkowym ryzykiem. Możliwe do wykrycia czynniki ryzyka zależne są w dużym stopniu od zakresu, w jakim prowadzone jest badanie due diligence, a można wskazać tytułem przykładu, że może być ono prowadzone w sferach takich jak:


 • sfera prawna (np. sprawdzenie w ramach badań due diligence zgodności prowadzonej działalności z obowiązującymi przepisami prawa, posiadania przez przedsiębiorstwo wszystkich wymaganych koncesji, pozwoleń i certyfikatów, spełnienia wymogu zgodności dokumentacji korporacyjnej i pracowniczej z przepisami prawa, ryzyka związanego z zawartymi umowami, przysługiwania praw do znaków towarowych, praw własności przemysłowej, patentów itp.),
 • sfera podatkowa (w tym zakresie analiza due diligence może dać odpowiedź na pytania np. o prawidłowość prowadzenia rozliczeń podatkowych za poprzednie lata obrotowe, prawidłowość praktyki rozliczenia podatkowego, zagrożenie dodatkowymi sankcjami podatkowymi i publicznoprawnymi, zaległości podatkowe itp.)
 • handlowa (odpowiada na pytania głównie o bezpieczeństwo zawartych umów handlowych, lecz również dotyczące nie zrealizowanych jeszcze kontraktów, zagrożeń związanych z uruchomieniem umownych zabezpieczeń wykonania umowy, potrąceń, zatrzymania kaucji umownych, możliwości rozwiązania i przeniesienia kontraktów na inny podmiot itp.)
 • procesowa (analiza due diligence odpowiada w tym zakresie między innymi na pytania odnośnie prowadzonych obecnie, lub grożących procesów sądowych, a także daje pewne przewidywania donośnie szans powodzenia w tych postępowaniach),
 • technologiczna (raporty due diligence w tym zakresie starają się nakreślić obraz zaawansowania technologicznego stosowanych w przedsiębiorstwie rozwiązań, samodzielności tych rozwiązań, sposobu korzystania z nich i praw do takich technologii, a także możliwości utrzymania dotychczasowej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa na podstawie posiadanej przez przedsiębiorstwo technologii i sposobów działania, także z uwzględnieniem planowanego wejścia w życie nowych regulacji prawnych oraz obowiązujących trendów).

Raporty due diligence w Kancelarii Derek&Flak

Badanie due diligence prowadzimy na podstawie pisemnej umowy, określającej wzajemne prawa i obowiązki stron, jak również sposób wzajemnej współpracy w czasie prowadzenia badania. Podpisanie umowy poprzedza zwykle seria spotkań w Kancelarii, na których omawiamy Państwa zamierzenia biznesowe, oraz główne uwarunkowania planowanej transakcji.


Taki sposób działania pozwala dobrać odpowiedni dla Państwa potrzeb i celów biznesowych zakres badania, tak aby raporty due diligence, sporządzone przez Kancelarię, mogły stanowić rzetelną podstawę do podejmowanych przez Państwa w przyszłości decyzji.


Doświadczenie: Szereg projektów due diligence zrealizowanych na przestrzeni ostatnich 10 lat.