Skip to content

DLA TWOJEGO BIZNESU

Interpretacje i opinie podatkowe

Interpretacje i opinie podatkowe

Każdy przedsiębiorca staje co jakiś czas przed koniecznością podjęcia decyzji o dużym znaczeniu dla jego przyszłości biznesowej. Mogą być to decyzje o bardzo różnym rodzaju, np. dotyczące rozpoczęcia nowej działalności, rozszerzenia zakresu uprzednio już prowadzonego biznesu, zakupu określonych środków trwałych, dokonania inwestycji, zakupu obcego przedsiębiorstwa.

 

Wszystkie je łączy jednak jeden wspólny mianownik. Przed ich podjęciem warto byłoby poznać skutki, jakie ich podjęcie wywoła w zakresie zobowiązań o charakterze podatkowym. Konieczność zapłaty wysokich podatków związanych z podjęciem danego działania może być bowiem przesłanką do odstąpienia od jego realizacji.

Z drugiej strony, wczesne rozpoznanie potencjalnych skutków podatkowych zamierzonych działań pozwala niejednokrotnie na obranie takiego sposobu przeprowadzenia danej operacji, który pozwoli na zminimalizowanie wydatków podatkowych, koniecznych do poniesienia.

 

Należy przy tym zaznaczyć, że w tym ostatnim wypadku nie chodzi jedynie o prostą „optymalizację podatkową” planowanych działań, ale niejednokrotnie o uwzględnienie szerszego kontekstu i rozpatrzenie np. zmiany sposobu opodatkowania całego przedsiębiorstwa, albo zalecenie powołania do jego realizacji odrębnego podmiotu, opodatkowanego według innych zasad, niż ma to miejsce w dotychczas prowadzonym biznesie.

 

Rozpatrzeniu właśnie takich wątpliwości i wskazaniu odpowiednich dróg realizacji zamierzeń służą właśnie opinie podatkowe, a także niejednokrotnie wydane zgodnie z zaleceniami wskazanymi w ich treści indywidualne interpretacje podatkowe.

Opinie podatkowe, a interpretacje podatkowe

Często pojawiającym się pytaniem jest to, dlaczego interpretacje podatkowe, a właściwie wystąpienie o ich wydanie do administracji skarbowej poprzedzają opinie podatkowe? W powszechnym odczuciu, jeśli zamierzony stan faktyczny oraz planowane działania, co do ich zarysu są klarowne i nie budzą wątpliwości to opinie podatkowe nie musiałyby być w danym wypadku wydawane, tylko za podstawę działań w tym zakresie mogłaby służyć sama interpretacja podatkowa.

 

Dokonywanie analizy podatkowej jawi się w tym wypadku jako niepotrzebna strata czasu i nieuzasadniony wydatek. Jest to jednak stanowisko całkowicie błędne.

Należy mieć na uwadze, iż indywidualne interpretacje podatkowe, chronią podatnika tylko w takim względzie, w jakim stan faktyczny, przedstawiony we wniosku o ich wydanie odpowiada stanowi rzeczywistemu. Także interpretacja ustalonego stanu faktycznego pod kątem zastosowania określonych norm prawa podatkowego – wskazana we wniosku jest w tym zakresie bardzo istotna. Indywidualna interpretacja podatkowa wydana przez krajową informację podatkową będzie odpowiadała jedynie na pytanie o to, czy stanowisko wskazane przez wnioskodawcę we wniosku o jej udzielenie – w opisanym tam stanie faktycznym – jest prawidłowe, czy też nie.

 

Z tego też względu zanim wniosek o wydanie interpretacji podatkowej zostanie złożony, należy dokonać dookreślenia wszystkich elementów danego stanu faktycznego, oraz przeprowadzić pełną analizę prawno-podatkową, aby móc potem zawrzeć ją we wniosku z zapytaniem o jej prawidłowość. Temu służą właśnie między innymi opinie podatkowe.

 

Ponadto wskazać należy, iż w trakcie sporządzania opinii podatkowej – na kanwie danego stanu faktycznego – okazać może się, iż istnieje kilka wariantów przeprowadzenia danego działania, o różnych skutkach podatkowych. Wówczas opinie podatkowe dają zlecającemu możliwość wyboru optymalnego i najbezpieczniejszego jego zdaniem rozwiązania. Jednocześnie w wypadku takim pozwalają mu na podjęcie decyzji, czy wystąpić z wnioskiem o jedną interpretację podatkową, czy też kilka interpretacji podatkowych.

Dlaczego opinie podatkowe się opłacają?

Oprócz wskazanego powyżej aspektu wskazywania przez opinie podatkowe optymalnych rozwiązań w zakresie przeprowadzenia planowanych czynności (w tym także np., restrukturyzacyjnych), opinie prawne sporządzane są także w wypadkach postępowań karnych, karno-skarbowych oraz podatkowych. Pozwalają one zdobyć odpowiednią perspektywę, oraz podstawę dla przedstawienia kontrargumentacji względem zapatrywań organów kontroli skarbowej lub organów ścigania.

Opinie podatkowe sporządzone w takich wypadkach (jak również z wyprzedzeniem – niejako prewencyjnie w stosunku do stanowiska organów) pozwalają zatem także na uniknięcie negatywnych skutków, zarówno w sferze finansowej (konieczność zapłaty wysokich podatków wraz z odsetkami skarbowymi oraz dodatkowych zobowiązań podatkowych, lub zobowiązań podatkowych liczonych wg. stawek wyższych niż standardowe, tzw. stawek karnych) jak również w sferze odpowiedzialności osobistej (w tym zakresie wskazać można nie tylko na możliwość orzeczenia kary grzywny, obowiązek zapłaty należności publicznoprawnej, lecz również – w skrajnych wypadkach na ochronę przed orzeczeniem kary pozbawienia wolności).

 

Powyższe wskazuje jednoznacznie, że opinie podatkowe nie są stratą czasu i pieniędzy, lecz przeciwnie, pozwalają zaoszczędzić w obu tych zakresach znaczne wartości.

Opinie podatkowe w Kancelarii Derek&Flak

Kancelaria Derek&Flak prowadzi analizy podatkowe i sporządza opinie podatkowe dotyczące określonego stanu faktycznego, lub planowanych działań biznesowych (np. połączenia spółek, przejęcia przedsiębiorstwa, zmiany zasad amortyzacji środków trwałych itp.). Opiniowanie podatkowe może dotyczyć każdego aspektu działalności przedsiębiorstwa. Wynikiem dokonanej analizy, jest pisemna opinia podatkowa.

 

Jak wskazywano już powyżej, niejednokrotnie nie jest ona również ostatecznym głosem w danej sprawie. Często stanowi ona bowiem podstawę dalszych działań podejmowanych przez Kancelarię Derek & Flak, jak na przykład wystąpienie w imieniu Klienta o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, albo informowanie administracji skarbowej odnośnie schematu podatkowego (MDR).

 

Wskazujemy jednocześnie, że Kancelaria Derek&Flak ma bogate doświadczenie jeśli chodzi opinie podatkowe i dokonywanie analiz podatkowych.

W tym kontekście warto wspomnieć, iż Kancelaria dokonywała opiniowania podatkowego w bardzo szerokim zakresie spraw. Pod względem kwotowym opiniowaliśmy podatkowo transakcję, której wartość przekraczała 120 mln złotych, co wskazuje na duże doświadczenie Kancelarii w tym zakresie, daje rękojmię prawidłowego działania w zakresie tego rodzaju zleceń, a także jest wyrazem głębokiego zaufania do Kancelarii ze strony Klientów, którzy przekazali nam do analizy podatkowej kluczowe dla siebie zamierzenia biznesowe.

Doświadczenie:

Opiniowanie między innymi w zakresie przejęcia spółki prawa polskiego przez podmiot zagraniczny, przy zastosowaniu procedury częściowego umorzenia udziałów (wartość transakcji: ponad 120 mln złotych).