Skip to content

DLA TWOJEGO BIZNESU

Przekształcenie działalności leczniczej

Przekształcenie działalności leczniczej

Kancelaria Derek & Flak prowadzi przekształcenia formy prawnej placówek medycznych i klinik. Prowadzimy zarówno przekształcenia podmiotów leczniczych, prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej (tj. przekształcenie praktyki lekarskiej), jak również w postaci spółek cywilnych lub spółek prawa handlowego.

 

Nasza wiedza i doświadczenie w zakresie przekształceń podmiotów medycznych (w tym również klinik dentystycznych), pozwala nam przeprowadzić proces przekształcenia, podziału lub połączenia podmiotów medycznych w sposób nie wywołujący negatywnych konsekwencji finansowych i organizacyjnych dla prowadzonej działalności.

 

Trzeba zwrócić szczególną uwagę, że przekształcenie działalności leczniczej związane jest z pewną specyfiką całego procesu. Nie można bowiem stracić z pola widzenia w czasie jego prowadzenia kwestii związanych ze specyfiką i wymogami prawnymi, związanymi ze świadczeniem usług medycznych.

W odniesieniu do powyższego prowadzimy przekształcenie działalności leczniczej stosując rozwiązania prawne uwzględniające:

 

  • uzyskaną kwalifikację lokalu lub budynku na cele działalności leczniczej,
  • wymagania płynące dla prowadzenia działalności, wynikające z regulacji ustaw dotyczących wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty,
  • zachowanie zezwoleń radiologicznych,
  • zachowanie zezwoleń dotyczących prowadzenia apteki,
  • zachowanie zezwoleń dotyczących używania środków anestezyjnych.

W ramach prowadzonych postępowań przekształceniowych zapewniamy pełne doradztwo odnośnie optymalnego wariantu przeprowadzenia przekształcenia, podziału lub połączenia działalności leczniczej. Przekształcenie działalności leczniczej zawsze poprzedzone jest głęboką analizą stanu faktycznego oraz potrzeb Klienta, tak aby proces stał się katalizatorem pozytywnych zmian w działalności kliniki, czy praktyki lekarskiej i nie wiązał się z nadmiernym obciążeniem finansowym i organizacyjnym dla podmiotu przekształcanego.

 

W ramach przekształceń działalności leczniczej zapewniamy naszym Klientom także obsługę zmiany wpisów w Centralnym Rejestrze Lekarzy i Lekarzy Dentystów, jak również w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Zabezpieczenie majątkowe lekarzy przed roszczeniami poprzez przekształcenie praktyki lekarskiej

Wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty wiąże się ze znacznym poziomem ryzyka. W tym zakresie uwzględnić należy nie tylko zagrożenia i ryzyka, które mogą wystąpić przy prowadzeniu każdej działalności gospodarczej (ryzyko niewypłacalności, ryzyko błędów księgowych i podatkowych), lecz także ryzyka związane ze specyfiką działalności leczniczej (ryzyko błędów w sztuce lekarskie, ryzyko błędów popełnionych przez personel medyczny).

 

Przekształcenie praktyki lekarskiej w spółkę pozwala w znacznym stopniu ograniczyć lub nawet całkowicie wyłączyć ryzyka wskazane w drugiej z powyższych grup. O ile bowiem odpowiedzialność osobista lekarza za ewentualne błędy medyczne będzie utrzymana niezależnie od formy prawnej w jakiej świadczy usługi lecznicze, o tyle ryzyko odpowiedzialności za błędy personelu medycznego można w znacznym stopniu ograniczyć.

 

Wskazać przy tym należy że ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej nie może być brane pod uwagę jako równoprawna alternatywa dla przekształcenia praktyki lekarskiej. Należy mec bowiem na względzie, że polisa ubezpieczeniowa w sprawach o wysokiej wartości roszczeń nie będzie zwykle pozwalała na szybkie zaspokojenie wierzyciela. Ubezpieczyciel zrobi bowiem wszystko, co w jego mocy by uniknąć odpowiedzialności z tytułu umowy ubezpieczenia, a jeśli nie będzie to możliwe prawdopodobnie spowoduje konieczność prowadzenia długotrwałego (czasem wieloletniego) procesu.

Przekształcenie praktyki lekarskiej – sposób na rozwój działalności

Przekształcenie praktyki lekarskiej połączyć możemy również z wdrożeniem działań związanych z organizacją wewnętrzną przekształconego podmiotu. Na życzenie naszych klientów opracujemy wewnętrzne procedury, regulaminy – odpowiednie do strukutry zatrudnienie i specyfiki działania danego podmiotu.

 

Mamy świadomość, że prowadzenie działalności leczniczej wiąże się z przetwarzaniem bardzo dużej ilości danych osobowych pacjentów (tzw. danych wrażliwych). Dlatego też na życzenie naszych Klientów możemy wykorzystać prowadzone przekształcenie praktyki lekarskiej dla opracowania nowych procedur związanych z ochroną danych osobowych (RODO). Pozwoli to na kontynuowanie działalności po przeprowadzeniu przekształcenia praktyki lekarskiej nie tylko w nowej formie organizacyjnej, ale również w sposób uwzględniający nowy, wyższy standard świadczonych usług, związany z wprowadzeniem nowych rozwiązań organizacyjnych.

Doświadczenie:

Między innymi przekształcenie w spółkę z o.o. spółkę komandytową jednej z największych klinik dentystycznych na południu Polski.