Skip to content

DLA TWOJEGO BIZNESU

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej

Przekształcenie JDG (przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej)

Kancelaria Derek & Flak wspomaga przedsiębiorców prowadzących działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, którzy chcą przekształcić swoją firmę w spółkę prawa handlowego. Usługi w tym zakresie świadczymy na terenie całej Polski, w szczególności na Śląsku i w Katowicach.

Z naszych doświadczeń wynika, że przekształcenie JDG (przekształcenie firmy jednoosobowej) w spółkę prawa handlowego pozwala między innymi na:

  • wyłączenie odpowiedzialności majątkiem osobistym z zobowiązania przedsiębiorstwa (także ze strony ZUS, i Urzędu Skarbowego),
  • możliwość uzyskania dofinansowania ze strony inwestora finansowego lub branżowego,
  • poszerzenia kręgu osób odpowiedzialnych za prowadzenie firmy (np. przyjęcie nowych wspólników z grona rodzinnego lub z grona kluczowych pracowników firmy),
  • możliwość prostej sukcesji firmy na wypadek śmierci jej właściciela.

Skontaktuj się z nami

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę

Oferujemy kompleksową obsługę procesu przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę, obejmującą zakres prawny jak i podatkowy całego procesu przekształceniowego.

W ramach działań przekształceniowych doradzamy naszym Klientom wybór optymalnej dla danej działalności formy prawnej prowadzenia przedsiębiorstwa, w sposób uwzględniający zarówno kwestię kosztów przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej jak i aspekt optymalizacji podatkowej procesu przekształcenia JDG.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę prowadzimy w sposób kompleksowy. Opracowujemy całą potrzebną do przekształcenia dokumentację, w tym plan przekształcenia wraz z załącznikami, sprawozdanie finansowe, oraz wycenę aktywów i pasywów przedsiębiorstwa jednoosobowego.

Zapewniamy także sprawne przeprowadzenie badania planu przekształcenia oraz wyceny aktywów i pasywów przedsiębiorstwa przez biegłego rewidenta. Zapewniamy w tym zakresie konkurencyjną ofertę cenową oraz ścisłą współpracę pomiędzy Kancelarią Derek & Flak, a biegłym rewidentem.

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę cywilną

Jedną z możliwych form przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej, w sensie nie kodeksowym – tj. nie odpowiadającym regulacjom dotyczącym przekształcenia jdg, zwartym w kodeksie spółek handlowych – jest przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę cywilną. Czym jest tak naprawdę spółka cywilna i komu może być przydatna w działalności gospodarczej?

Spółka cywilna jest stosunkiem zobowiązaniowym, tj. umową pomiędzy dwoma lub większą ilością osób, spinającą prowadzone przez nich działalności gospodarcze.

Przekształcenie jdg w spółkę cywilną nie będzie zatem przekształceniem sensu stricto, lecz wejściem dotychczasowych przedsiębiorców jednoosobowych w bardziej ścisłą współpracę, opartą o ich osobiste zaangażowanie, a także wspólny majątek, wniesiony do spółki (stający się nie współwłasnością wspólników, a ich majątkiem wspólnym w tzw. wspólności łącznej – w pewnym sensie podobnie, jak ma to miejsce w przypadku małżeńskiego ustroju wspólności majątkowej). Fakt, że przekształcenie takie nie stanowi przekształcenia działalności gospodarczej w sensie kodeksowym nie znaczy, że jest ono trywialne do przeprowadzenia. Wręcz przeciwnie.

Brak odpowiednich regulacji dotyczących takiego działania nakazuje szczególnie staranne podejście do określenia wzajemnych stosunków wspólników w ramach spółki cywilnej, które następuje w treści umowy spółki cywilnej. W tym zakresie należy zwrócić szczególną uwagę, na określenie praw i obowiązków wspólników w codziennym działaniu, a także „procedury awaryjne” związane z rozwiązaniem spółki, podziałem jej majątku, śmiercią wspólnika i udziałem w spółce spadkobierców, odpowiedzialnością odszkodowawczą wspólników spółki cywilnej względem siebie, przejęciem spółki przez jednego ze wspólników itp. itd.

Należy mieć także na względzie, że osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą po jej przekształceniu do formy spółki cywilnej może nadal (niejako obok spółki cywilnej) prowadzić swoją własną działalność jednoosobową. Należy zatem szczególnie uważnie podejść do kwestii izolacji obu form prowadzenia działalności, tak aby ryzyka z jednej formy biznesu nie miałby wpływu na prowadzenie go w drugiej formie.

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę jawną

Dla nieco bardziej skomplikowanych biznesów i innych konfiguracji wspólników odpowiednią formą prowadzenia działalności gospodarczej może być spółka jawna. Spółka jawna nie jest osobą prawną jednak ma tzw. podmiotowość prawną, to znaczy może być odrębnie od osób jej wspólników podmiotem praw i obowiązków m. innymi w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego. Majątek spółki jawnej jest także majątkiem odrębnym od majątku jej wspólników, nie może ulec zatem w prosty sposób zajęciu, w wypadku prowadzenia egzekucji z majątku wspólnika.

Ta forma prowadzenia spółki może być szczególnie atrakcyjna dla tych podmiotów, które nie mogą lub nie chcą prowadzić spółki w formie spółki kapitałowej (spółki z o.o. lub spółki akcyjnej), i nie chcą zostać objęci podatkiem CIT (podatkiem dochodowym od osób prawnych). Po reformie podatkowej dotyczącej spółek komandytowych oraz wprowadzeniu regulacji tzw. Polskiego Ładu, spółka jawna, obok partnerskiej jest jedyną spółką osobową nie objętą obowiązkiem podatkowym w zakresie podatku CIT, a zatem taką, w której dochody nie są podwójnie opodatkowane.

Dlatego przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę jawną może być w pewnych wypadkach atrakcyjnym rozwiązaniem. Należy jednak mieć na uwadze, że proces przekształcenia jdg w spółkę jawną może być przeprowadzony na kilka sposobów, z których optymalnym będzie taki, który najlepiej przystaje do uwarunkowań danego biznesu i jest w danych okolicznościach najprostszy, najszybszy oraz najtańszy.

W zakresie możliwych rozwiązań przekształcenia działalności w spółkę cywilną są bowiem możliwe wieloetapowe, pełne przekształcenia kodeksowe (z etapem pośrednim przekształcenia w spółkę z o.o.), jak również szybsze, lecz nie dające pełnej kontynuacji działalności, alternatywne rozwiązania. Decyzje odnośnie najlepszego do wdrożenia sposobu przekształcenia powinny być poprzedzone dogłębną analizą stanu faktycznego i podjęte przez doświadczonych specjalistów, bowiem rzutować mogą przez wiele kolejnych lat na sposób prowadzenia biznesu.

Jeśli więc chcesz sprawnie i w optymalny sposób przeprowadzić tego rodzaju przekształcenie skontaktuj się z naszą Kancelarią, a doradzimy i wdrożymy odpowiednie dla Ciebie rozwiązania prawne w tym zakresie.

Przekształcenie jdg w sp z oo

Po wprowadzeniu reformy tzw. Polskiego ładu przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. zyskało na atrakcyjności. Pomimo bowiem formalnie podwójnego opodatkowania, skorzystanie z formy prowadzenia działalności gospodarczej w ramach spółki z o.o. może powodować oszczędności w zakresie składek ZUS, czy składek na PFRON.

Co prawda dochody spółki z o.o. formalnie opodatkowane są w sposób podwójny (najpierw podatkiem CIT, a potem PIT), jednak ta forma prowadzenia biznesu pozwala na skorzystanie z metod opodatkowania umożlwiających wręcz nie płacenie żadnego podatku (do 4 lat), lub jego znaczne obniżenie, które to instrumenty są niedostępne dla przedsiębiorców jednoosobowych (rozliczenie w ramach grupy kapitałowej, estoński CIT, czy rachunek dla celów inwestycyjnych).

Z tych powodów przekształcenie jdg w sp. z oo może okazać się bardzo korzystnym rozwiązaniem. Nie należy przy tym tracić z pola widzenia również innych korzyści związanych z przekształceniem działalności jednoosobowej w spółkę z oo , a są to między innymi: zabezpieczenie majątku osobistego wspólników przed zajęciem komorniczym, większe możliwości dofinansowania biznesu, możliwość podjęcia większego ryzyka biznesowego czy odmienność postrzegania przez kontrahentów biznesu zorganizowanego w formie spółki kapitałowej.

Przekształcenie jednoosobowej działalności – doświadczenie i wiedza

Nasze wieloletnie doświadczenie w usługach związanych z przekształceniami spółek i obsługą podmiotów gospodarczych pozwala nam prowadzić nawet przekształcenie jednoosobowej działalności w formie wielostopniowej, jak również przekształcenia JDG o znacznym stopniu komplikacji, których efektem jest np. przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytowo-akcyjną, albo założenie grupy spółek lub struktury holdingowej spółek.

Przekształcenie działalności gospodarczej dla realizacji wielu celów

Prowadzimy również przekształcenia firm jednoosobowych, celem ich podziału, lub wydzielenia poszczególnych przedmiotów działalności przedsiębiorstwa jednoosobowego do kilku spółek.

Zapewniamy naszym Klientom pomoc w czynnościach przed notariuszem i przejmujemy kontakt z kancelarią notarialną, tak aby przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę odbyło się przy jak najmniejszym angażowaniu czasu naszych Klientów.

Przeprowadziliśmy z sukcesem już kilkadziesiąt przekształceń jednoosobowej działalności w spółki.

Doświadczenie w przekształcaniu JDG w spółki

Kilkadziesiąt przeprowadzonych z powodzeniem procesów przekształceniowych, na przestrzeni ostatnich 15 lat, każdorazowo dostosowanych do potrzeb i struktury organizacyjnej przedsiębiorstw naszych Klientów.