Skip to content

DLA TWOJEGO BIZNESU

Prawo pracy

Prawo pracy - pomoc prawna

Jeżeli porównywać by przedsiębiorstwo zatrudniające pracowników do żywego organizmu, to zapewne prawo pracy stanowiłby jego kręgosłup. O ile bowiem pracownicy prowadzą bezpośrednio działalność operacyjną firmy, są jego rękami i nogami, o tyle regulacje prawa pracy trzymają tą całą mozaikę pracowniczą w całości oraz wskazują ramy, w jakich pracownicy ci mają się poruszać.

 

Takie spojrzenie na prawo pracy pozwala uchwycić nieco inna perspektywę. Zwykle bowiem z punktu widzenia pracodawcy prawo pracy jest instrumentem o charakterze socjalnym, zapewniającym minimum uprawnień osobom zatrudnionym, a jednocześnie w pewien sposób krępujący zamierzenia i działania pracodawcy.

 

Przedstawione na wstępie zapatrywanie wydaje się jednak adekwatniejsze i wnosi więcej do funkcjonowania przedsiębiorstwa, bowiem pozwala na postrzeganie prawa pracy jako pewnego instrumentu niosącego możliwości, który prawidłowo wykorzystany stanowi kościec całej firmy. Jeśli bowiem prawo pracy nie będzie prawidłowo stosowane i wdrożone w zakładzie pracy, tj. nie zostaną opracowane procedury zatrudniania pracowników, treść regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów użytkowania samochodów służbowych lub innego mienia pracodawcy itp., niemożliwe będzie skonstruowanie odpowiednich zasad awansowania, czy premiowania pracowników, organizacji czasowej pracy przedsiębiorstwa (urlopy), zaś jego struktura nie będzie odporna na czynniki zaburzające jego działanie.

Prawo pracy jest instrumentem pracodawcy

Pomimo pokutującego powszechnie poglądu, że prawo pracy jest nastawione wyłącznie propracowniczo, skupione jest wyłącznie na osobach zatrudnionych ich prawach i potrzebach – nie jest to zapatrywanie zgodne z prawdą. Prawo pracy i jego fundamentalne zasady stanowią bowiem o podległości pracownika względem pracodawcy. Stosunek pomiędzy stronami stosunku pracy nie jest zatem równorzędny – jak ma to miejsce w stosunkach o charakterze cywilnoprawnym (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło).


To właśnie ten element podległości, a nie równorzędności stron jest cechą charakterystyczną stosunku pracy (kwestia ta jest badana np. w ramach kontroli przeprowadzanej przez PIP w czy ZUS w jednoosobowych spółkach z o.o. celem stwierdzenia istnienia stosunku pracy lub przeciwnie – celem uznania umowy o pacę za pozorną).


Pracownik ma obowiązek stosować się do poleceń pracodawcy, oraz wydawanych przez niego wskazówek, dotyczących sposobu jej wykonywania. Pracownik podpisując umowę o pracę co prawda dokonuje akceptacji warunków w niej wskazanych i w tym zakresie nie jest w żaden sposób przymuszany do nawiązania stosunku pracy na określonych zasadach, jednak trzeba zauważyć, że w ramach świadczenia pracy nie ma już możliwości jednostronnego wpływania na sposób, czy zakres czasowy świadczenia pracy (co oczywiście nie wyklucza możliwości wypowiedzenia warunków pracy i płacy, albo wypowiedzenia rozwiązującego umowy o pracę).

Prawo pracy pomoc prawna

Mając świadomość jak ważnym instrumentem w rękach pracodawcy może być prawo pracy, należy sprawnie poruszać się w jego obrębie, stosować w ramach przedsiębiorstwa rozwiązania z zakresu prawa pracy adekwatne do sytuacji i potrzeb pracodawcy. Tym właśnie celom służy usługa Kancelarii Derek&Flak z kategorii prawo pracy pomoc prawna.


W ramach oferowanych przez nas usług prawo pracy wskazujemy kierunki i możliwości w ramach prawa pracy oraz zajmujemy się ich wdrażaniem w przedsiębiorstwach. Prawo pracy porady mogą dotyczyć zarówno kwestii kompleksowych w zakresie zatrudnienia w firmie, działań optymalizacyjnych jak i kwestii jednostkowych i incydentalnych (np. skonsultowanie określonej sytuacji pod kątem regulacji prawa pracy). Nasze bogate doświadczenie procesowe pozwala nam także na udzielenie prawo pracy porady także w zakresie sytuacji konfliktowych i spornych, na etapie przedsądowym.


Podejmujemy się także prowadzenia spraw sądowych z zakresu prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem strony pracodawcy jako zleceniodawcy usługi.

We wszystkich podejmowanych przez nas działaniach doradczych z zakresu zatrudniania staramy się uchwycić szerszy kontekst i wykorzystać doświadczenie Kancelarii Derek&Flak z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, oraz elementów stricte biznesowych, aby nasze usługi tworzyły prawdziwie dodaną wartość dla przedsiębiorstw naszych Klientów. Takie podejście pozwala nam niejednokrotnie na wypracowanie odpowiednich rozwiązań optymalizacyjnych, pomniejszających koszty, usprawniających funkcjonowanie firmy, czy podnoszących poziom bezpieczeństwa tak pracowników jak i pracodawców. Dlatego zachęcamy do skorzystania prawo pracy pomoc prawna w Kancelarii Derek&Flak.


Prawo pracy porady oraz stały nadzór na aspektem prawa pracy w firmie

Organizacja wewnętrzna przedsiębiorstwa jest kwestią niezwykłej wagi, dla prowadzenia z sukcesem działań biznesowych. Nieuporządkowanie spraw pracowniczych wewnątrz przedsiębiorstwa może wpływać negatywnie na każdy inny aspekt jego funkcjonowania.


Zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego naszym Klientom proponujemy kompleksowe uregulowanie kwestii organizacyjnych i pracowniczych w firmie, poprzez między innymi:


  • sporządzanie odpowiednich procedur postępowania dla pracowników,
  • sporządzanie regulaminów pracy,
  • dokonywanie przeglądów i aktualizacji dokumentacji pracowniczej, w tym w szczególności zmian w zakresie treści umów o pracę,
  • wprowadzanie porozumień, regulaminów i klauzul dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz zakazu konkurencji.

Nasze działania prowadzimy zarówno w ramach indywidualnych prawo pracy porady, jak również w kategorii świadczonej przez nas usługi pomoc prawna prawo pracy, która pozwoli stale objąć całe przedsiębiorstwo nadzorem nad wdrożeniem instrumentów z zakresu prawa pracy.


Doświadczenie z zakresu prawa pracy:

Przeprowadzenie szeregu projektów optymalizacyjnych w zakresie wewnętrznej dokumentacji prawnej dotyczącej spraw pracowniczych.