Skip to content
DLA TWOJEGO BIZNESU

Rozwiązanie spółki

Rozwiązanie i likwidacja spółki

Likwidacja spółki w Kancelarii Derek&Flak

Świadczymy usługi dotyczące likwidacji spółek i doradztwa w tym zakresie. Do zleceń podchodzimy w sposób kompleksowy i indywidualnie dopasowany do Klienta. Mamy bowiem świadomość, że każda likwidacja spółki to zupełnie nowy proces, który musi być zindywidualizowany, tak aby był przeprowadzony sprawnie i w możliwie korzystny sposób dla wspólników. Procedury wymagane zamknięcia spółki komandytowej oraz innych rodzajów spółek prawa handlowego wdrażamy zatem z u naszych Klientów dopiero po przeprowadzeniu szczegółowego rozeznania bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa.

Likwidacja spółki krok po kroku

Każdorazowo opracowujemy optymalne metody prawne przystosowane do typu oraz aktualnej sytuacji podmiotu gospodarczego. W przypadku jakim jest likwidacja spółki jawnej lub innego rodzaju, pomagamy również w zakończeniu jej bieżących spraw. Podejmujemy się zleceń dotyczących podmiotów zadłużonych oraz rozwiązywania spółek bez ich likwidacji, stosując niezbędne kroki, w celu dostosowania strategii umożliwiających zabezpieczenie interesów wierzycieli oraz Zleceniodawcy. Prowadzimy likwidację spółek metodycznie, w krótkich etapach, ustalanych z Klientem, mając na względzie z góry założony plan organizacyjny i finansowy całego procesu. Taka likwidacja spółki krok po kroku pozwala na pełną realizację stawianych przed nami i spółką wyzwań, bez narażania naszych Klientów na nieprzewidziane kłopoty.

Jako eksperci z wieloletnim doświadczeniem w zakresie likwidacji podmiotów gospodarczych, oferujemy pełne wsparcie na każdym z etapów procesu. W przypadku, jakim jest rozwiązanie spółki komandytowej lub innego rodzaju przeprowadzamy czynności obejmujące przygotowanie niezbędnych wniosków i uchwał – w tym uchwały o rozwiązaniu spółki, wyznaczenie likwidatorów czy zgłoszenie procesu w sądzie właściwym dla podmiotu. Zajmujemy się wezwaniem do zgłaszania wierzytelności oraz podjęciem kontaktu z notariuszem. Nasza działalność obejmuje w głównej mierze teren Śląska, jednak realizujemy też zlecenia w pozostałych częściach kraju.

Jak zlikwidować spółkę?

Przeprowadzenie likwidacji spółki nie jest zadaniem prostym. Lektura przepisów kodeksowych, dotyczących likwidacji spółki może prowadzić do mylnego wniosku, że dla skutecznego przeprowadzenia likwidacji spółki konieczne jest dokonanie jedynie czynności wskazanych w treści tych regulacji. Nic bardziej mylnego.

Procedury likwidacyjne opisane w kodeksie spółek handlowym nie dają bowiem odpowiedzi na pytanie o to jak zlikwidować spółkę. Aby znaleźć prawidłowy sposób dla realizacji tego zadania trzeba zapoznać się z jej sytuacją organizacyjna, finansową, i innymi aspektami działalności podmiotu, a nawet niejednokrotnie uwzględnić uwarunkowania osobiste leżące po stronie poszczególnych wspólników.

Rozwiązanie spółki z Kancelarią Derek Flak jest łatwe

Ponieważ świadczymy kompleksową usługi likwidacji spółek, rozwiązanie spółki z nasza pomocą nie wiąże się z nadmiernym zaangażowaniem wspólników, jak i zarządu dan ego podmiotu. Staramy się bowiem nie tylko przygotować całą niezbędną dokumentację prawno- korporacyjną, koniczną dla zlikwidowania spółki, ale również koordynujemy działania z jej kierownictwem w sferze organizacyjnej, jak również z księgowością.

Spółka w likwidacji – czy należy się jej bać?

Od chwili podjęcia uchwały o otwarciu likwidacji spółki, podmiot ten prowadzi w dalszym ciągu działalność pod dotychczasową firmą (czyli nazwą) z dodatkiem: w likwidacji. Postawienie spółki w stan likwidacji nie koniecznie musi jednak oznaczać, że od razu zostanie ona wykreślona z rejestru i przestanie istnieć. Prowadzi ona bowiem dalej działalność, zaś maksymalny czas prowadzenia postępowania likwidacyjnego nie jest zdefiniowany przez przepisy prawa. Spółka w likwidacji ma zatem czas aby zakończyć wszystkie bieżące interesy, spłacić wszelkie należności. Nie jest tu zatem konieczny pośpiech. Należy także nadmienić że likwidacja spółki nie koniecznie musi kończyć się jej wykreśleniem z rejestru przedsiębiorców KRS. Może ona bowiem w każdym czasie przerwać likwidację i wrócić do normalnego prowadzenia biznesu, jeśli jej sytuacja ekonomiczna i inne uwarunkowania na to pozwolą. Po podjęciu stosownych uchwał nie będzie to zatem już spółka w likwidacji i przestanie ona także używać w swym oznaczeniu w/w dodatkowego oznaczenia: „w likwidacji”.

Powyższa okoliczność braku konieczności zakończenia postępowania likwidacyjnego zamknięciem spółki daje również możliwość podjęcia skutecznych działań oddłużających w sytuacji zalegania przez spółkę z zapłatą należności do kontrahentów. Samo bowiem ogłoszenie likwidacji może stanowić czynnik presji psychologiczej na kontrahentów. Tym samym rozpoczęcie likwidacji spółki może wpłynąć na wydłużenie przez nich terminów zapłaty, umorzenie części odsetkowej należności, lub nawet na redukcję wysokości wierzytelności głównej.

Likwidacja spółek – naturalny etap działalności spółek

W kancelarii D&F zdajemy sobie sprawę, że uwarunkowania ekonomiczne, biznesowe, czy życiowe wspólników mogą prowadzić do sytuacji, w której utrzymywanie przy życiu każdej spółki nie byłoby możliwe, a czasem nawet nie celowe. Likwidacja spółek jest bowiem naturalnym etapem ich działalności biznesowej. Jak w sferze biologicznej, ona również pozwala uwolnić zasoby i przeistoczyć je w nowe twory gospodarcze, niejednokrotnie bardziej wydajne biznesowo.

Zamknięcie spółki – do czego zacząć?

Jeśli zastanawiasz się nad zakończeniem działalności prowadzonej przez ciebie Spółki, po prostu skontaktuj się z nami i przedstaw nam Twoje przemyślenia oraz całokształt sytuacji, która Twoim zdaniem wskazuje na zasadność takiego kierunku działań. Przeanalizujemy wieloaspektowo wszelkie argumenty za i przeciw przeprowadzeniu likwidacji. Jeżeli uznamy że zamknięcie spółki jest możliwe i stanowi najbardziej efektywne rozwiązanie danej sytuacji krok po kroku przeprowadzimy spółkę przez cały proces likwidacji.

Jeśli zaś likwidacja spółki i jej zamknięcie nie będzie możliwe z powodu uwarunkowań prawnych lub faktycznych, albo istniała będzie inna droga zakończenia działalności spółki, lub jej uratowania przed zamknięciem, przedstawimy Ci alterantywne scenariusze działań. Również w tym wypadku będziemy w stanie wspomóc spółkę oraz ich właścicieli i członków zarządu w kompleksowej realizacji działań restrukturyzacyjnych i innych.

Likwidacja spółki zoo

Szczególne rygory prawne w zakresie wymagań dotyczących likwidacji, określone zostały w odniesieniu do spółki z o.o. Aby przeprowadzić likwidację takiej spółki konieczne jest przeprowadzenie szeregu czynności, związanych tak ze sferą prawną (podjęcie stosowych uchwał dotyczących otwarcia likwidacji i wyboru osób likwidatorów, ogłoszenie o otwarciu likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, złożenie stosownych wniosków do KRS), o charakterze księgowym (przygotowanie sprawozdania finansowego dotyczącego otwarcia likwidacji i poprzedzającego podział majątku spółki pomiędzy wspólników), jak również faktycznym (spieniężenie i podział majątku, zamknięcie interesów w toku). Powyższe wymagania sprawiają, że likwidacja spółki z o.o. nie jest działaniem prostym, a jej sprawne przeprowadzenie wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Te ostatnie kompetencje mogą rzutować również na to, z jakimi kosztami wiązał będzie się proces likwidacyjny, tak w sferze cywilnoprawnej, jak i podatkowej. Ponieważ likwidacja spółki zoo to działanie wieloetapowe i długotrwałe (według regulacji kodeksowych nie może on zająć nominalnie krócej niż 6 miesięcy), chętnie doradzimy Ci jak uniknąć błędów i skrócić czas potrzebny dla wykreślenia spółki z rejestru do niezbędnego minimum.

Likwidacja spółki komandytowej

Zakończenie bytu prawnego spółki osobowej, tj. likwidacja spółki jawnej lub likwidacja spółki komandytowej może mieć znacznie mniej skomplikowany przebieg niż likwidacja spółki z o.o. Likwidacja spółki komandytowej może być bowiem przeprowadzona w formie uproszczonej (podobnie jak likwidacja spółki jawnej), a to dzięki temu, że w wypadku spełnienia warunków formalnych i odpowiedniego zapisu w umowie spółki możliwe jest zakończenie działalności spółki komandytowej bez przeprowadzenia likwidacji. Pozwala to zaoszczędzić czas i pieniądze związane z długotrwałym procesem likwidacji spółki komandytowej. Jeśli zatem chciałbyś szybko i bez nadmiernych koszów zlikwidować spółkę komandytową skontaktuj się z Kancelarią Derek& flak, a przeprowadzimy dla ciebie wszystkie czynności związane z likwidacją spółki.

Rozwiązanie spółki cywilnej

Ponieważ spółka cywilna nie jest w sensie prawnym podmiotem odrębnym od swoich wspólników, a jedynie łączącym ich stosunkiem prawnym, nie można mówić w jej wypadku o przeprowadzeniu likwidacji sensu stricto. Zakończenie bytu spółki cywilnej następuje poprzez jej rozwiązanie, tj. zajście jednej z przyczyn określonych prawem lub umową spółki, albo wypowiedzeniem, bądź rozwiązaniem za porozumieniem stron umowy spółki.

Rozwiązanie spółki cywilnej pociąga jednak za sobą szereg czynności, których wykonanie w praktyce może dla niedoświadczonej osoby przedstawiać znaczną trudność. Przede wszystkim chodzi tutaj o podział majątku spółki pomiędzy wspólników (który w spółce cywilnej objęty jest nie współwłasnością w częściach ułamkowych, a ściślejszym związkiem – tzw. współwłasnością łączną), ale także podział np. bazy klientów likwidowanej spółki cywilnej.

Dobrym rozwiązaniem, oszczędzającym kłopoty i czas w ramach rozwiązanie spółki cywilnej jest niejednokrotnie sporządzenie stosownego porozumienia wspólników regulujących sposób ich rozstania się i zakończenia działalności spółki cywilnej. Porozumienie takie może zostać zawarte w czasie zawiązywania spółki cywilnej, w czasie jej trwania, lub dopiero w chwili gdy podjęta zostanie decyzja o likwidacji spółki cywilnej.

Jeśli masz wątpliwość jak w prawidłowy sposób rozwiązać spółkę cywilną, tak aby nie sprawiało to kłopotów, skorzystaj z doświadczenia i wiedzy Kancelarii Derek&Flak. Przygotujemy wszystkie potrzebne dokumenty i doradzimy w jaki sposób najlepiej przeprowadzić likwidację spółki cywilnej.