Skip to content
DLA TWOJEGO BIZNESU
Konflikt wspólników w sp. z o.o.

Rozwiązywanie sporów wspólników spółek

W toku praktyki kancelaryjnej niejednokrotnie spotkaliśmy się z sytuacjami, gdy z różnych względów drogi biznesowe wspólników rozchodziły się. W takich przypadkach potrzeba odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, a czasami również udziału podmiotu zewnętrznego, który pomoże opracować strategię dotyczącą tego, jak rozwiązać konflikt w firmie w sposób optymalny. Oczywiście, w części wypadków działania takie prowadzić będą do podziału spółki czy jej przejęcia przez jednego lub kilku wspólników.Czynności w tym zakresie mogą mieć zarówno charakter konsensualny, jak i opierać się na wywieraniu bezpośredniej lub pośredniej presji na poszczególne strony nieporozumienia. Niewątpliwie odpowiednie zaplanowanie działań w tego rodzaju sporach oraz czerpanie z wiedzy doświadczonego prawnika jest nieodzownym elementem sukcesu.Proces rozwiązywania sporów wspólniczych (o ile nie ma konsensusu co do sposobu zakończenia współpracy stron) jest zwykle długotrwały i brak należytego planowania działań w tym zakresie może prowadzić do sytuacji niepożądanych lub jeszcze większego zaognienia konfliktu z jednoczesnym zmniejszeniem perspektyw jego rozwiązania.

Wsparcie w rozstrzyganiu sporów między wspólnikami

Jeśli potrzebujecie Państwo wsparcia w tego rodzaju sytuacjach specjaliści Kancelarii Derek & Flak doradzą optymalną ścieżkę działań, a także zajmą się Państwa reprezentacją w toku negocjacji. Jeśli rozstrzyganie sporów w firmie będzie tego wymagać, sporządzą także całą dokumentację transakcyjną obejmującą np. wyjście jednego ze wspólników ze spółki z jednoczesnym uregulowaniem kwestii podziału majątku przedsiębiorstwa, wzajemnej odpowiedzialności stron za zobowiązania spółki itp. Niejednokrotnie jakiekolwiek działania polubowne w tym zakresie pozostają bezskuteczne. W takich wypadkach rozstrzyganie sporów między wspólnikami wymaga podjęcia dodatkowych działań. Proponujemy Państwu kompleksową pomoc w zakresie prowadzenia postępowań sądowych, związanych z zaistniałym konfliktem (w tym postępowań odszkodowawczych, karnych, postępowań o wykluczenie wspólnika ze spółki, postępowań o rozwiązanie spółki itp.). Doświadczenie: Przeprowadzonych wiele projektów związanych z rozwiązaniem lub podziałem spółek, albo prowadzeniem negocjacji lub działań faktycznych związanych z konfliktem wspólników, w tym między innymi:
  • przeprowadzenie podziału kliniki chorób wewnętrznych,
  • przeprowadzenie podziału przedsiębiorstwa na trzech wspólników i rozdzielenia poszczególnych, wydzielonych części na poszczególnych wspólników,
  • prowadzenie postępowań związanych z wrogim przejęciem spółki przez jednego ze wspólników,
  • prowadzenie postępowań związanych z wykluczeniem wspólnika ze spółki.