Skip to content
DLA TWOJEGO BIZNESU
Konflikt wspólników w sp. z o.o.

Rozwiązywanie sporów wspólników spółek

W toku praktyki kancelaryjnej niejednokrotnie spotkaliśmy się z sytuacjami, gdy z różnych względów drogi biznesowe wspólników rozchodziły się. Szczególnie często spotykany jest w tym zakresie konflikt wspólników sp z oo , bowiem spoiwem tej spółki często jest wyłącznie kapitał i chęć zarobkowania, nie zaś dobre i zażyłe relacje między wspólnikami.

 

W takich przypadkach, dla zażegnania konfliktu lub jego rozwiązania, potrzeba odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, a czasami również udziału podmiotu zewnętrznego, który pomoże opracować strategię dotyczącą tego, jak rozwiązać konflikt wspólników sp z oo w sposób optymalny. Oczywiście, w części wypadków działania takie prowadzić będą do podziału spółki, czy jej przejęcia przez jednego lub kilku wspólników.

 

Czynności w tym zakresie mogą mieć zarówno charakter konsensualny, jak i opierać się na wywieraniu bezpośredniej lub pośredniej presji na poszczególne strony nieporozumienia. Niewątpliwie odpowiednie zaplanowanie działań w tego rodzaju sporach oraz czerpanie z wiedzy doświadczonego prawnika jest nieodzownym elementem sukcesu.

Trzeba bowiem zaznaczyć, że konflikt wspólników sp z oo nie jest sytuacją bez wyjścia i w większości wypadków udaje się go w jakiś sposób zażegnać. Proces rozwiązywania sporów wspólniczych (o ile nie ma konsensusu co do sposobu zakończenia współpracy stron) jest jednak zwykle długotrwały i brak należytego planowania działań w tym zakresie może prowadzić do sytuacji niepożądanych, lub jeszcze większego zaognienia konfliktu, z jednoczesnym zmniejszeniem perspektyw jego rozwiązania.

Wsparcie w rozstrzyganiu sporów między wspólnikami

Jeśli potrzebujecie Państwo wsparcia dla zażegnania konflikt wspólników sp z oo to trafiliście Państwo w odpowiednie miejsce. W tego rodzaju sytuacjach specjaliści Kancelarii Derek & Flak doradzą bowiem Państwu optymalną ścieżkę działań, a także zajmą się Państwa reprezentacją w toku negocjacji. Jeśli rozstrzyganie sporów w firmie będzie tego wymagać, sporządzą także całą dokumentację transakcyjną, obejmującą np. wyjście jednego ze wspólników ze spółki z jednoczesnym uregulowaniem kwestii podziału majątku przedsiębiorstwa, wzajemnej odpowiedzialności stron za zobowiązania spółki itp.


Niejednokrotnie jakiekolwiek działania polubowne w tym zakresie pozostają bezskuteczne. W takich wypadkach rozstrzyganie sporów między wspólnikami wymaga podjęcia dodatkowych działań. Proponujemy Państwu kompleksową pomoc w zakresie prowadzenia postępowań sądowych, związanych z zaistniałym konfliktem (w tym postępowań odszkodowawczych, karnych, postępowań o wykluczenie wspólnika ze spółki, postępowań o rozwiązanie spółki itp. – bowiem konflikt wspólników sp z oo może wymagać podjęcia – celem jego rozwiązania – tego rodzaju działań prawnych). 

W praktyce zdarza się nie tylko konflikt wspólników sp z oo

Choć obserwujemy w praktyce kancelaryjnej, że konflikty nawiedzają głównie spółki kapitałowe, w których wzajemna więź osobista pomiędzy wspólnikami schodzi na drugi plan, to jednak tego rodzaju trudne sytuacje nie omijają także spółek o charakterze osobowym.


Mowa tu o spółkach osobowych prawa handlowego, takich jak spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo akcyjna, jak również spółce prawa cywilnego (spółka cywilna). W tego rodzaju podmiotach intensywność sporu może być nie mniejsza, niż konflikt wspólników sp z oo, czemu dodatkowo sprzyja mniejszy formalizm podejmowanych w tego rodzaju spółce działań, dający większą swobodę stron do podejmowania samodzielnych zachowań, sprzecznych z interesami drugiego wspólnika.

Formy konfliktu wspólników w spółce

Należy także zwrócić uwagę, że konflikt wspólników może mieć zarówno charakter jawnie wrogich działań, podejmowanych przez jednego (lub większą liczbę) wspólników względem pozostałych, rozumianych jako działanie sprzeczne z ich interesem finansowym lub osobistym.


Może mieć również charakter utrzymywania przez część wspólników pata decyzyjnego w spółce, który może przybierać albo formę blokowania podjęcia kluczowych dla spółki decyzji (np. w zakresie przeznaczenia wypracowanego przez spółkę zysku na określony cel), a w skrajnych wypadkach także porzucenia spółki przez wspólnika, która to okoliczność uniemożliwia podjęcie kluczowych dla przedsiębiorstwa działań.


W praktyce kancelaryjnej obserwowaliśmy konflikt wspólników sp z oo w każdej z powyższych form.


Dla każdej z form działania drugiej strony możliwa jest także adekwatna odpowiedź. Należy mieć na względzie, że dla korzystnego dla siebie rozwiązania konfliktu w spółce dwie kwestie mają decydujące znaczenie. Są to z jednej strony starannie przemyślany plan działań, mający prowadzić do konkretnego, jasno określonego efektu (np. przejęcie spółki, wykluczenie wspólnika, podział spółki, zmiana składu zarządu, likwidacja spółki, odkupienie od wspólnika jego udziałów po określonej cenie, lub przeciwnie sprzedaż własnych za określoną z góry wartość itp.), z drugiej strony niezachwiana determinacja w zakresie realizacji założonego planu.


Jak bowiem obserwujemy w praktyce kancelaryjnej, konflikt wspólników sp z oo cechuje się dużą dynamiką oraz podejmowaniem przez drugą stronę kontrposunięć, będących odpowiedzią na wszystkie działania naszego Klienta. Należy mieć świadomość nieuchronności występowania takich sytuacji, być na nie przygotowanym psychicznie i reagować na nie adekwatnie do okoliczności, nie rezygnując jednak z realizacji ustalonego planu działania. To co jest bowiem najczęstszą przyczyną poniesienia porażki tam gdzie rozpoczął się konflikt wspólników sp z oo , to poddanie się jednego ze wspólników w skutek zmęczenia psychicznego sytuacją i działaniem drugiej strony (potocznie mówi się o „odpuszczeniu” i zamknięciem konfliktu sytuacją, którą trudno uznać za pożądaną, optymalną i na wstępie zaplanowaną).


Doświadczenie: 

Przeprowadzonych wiele projektów związanych z rozwiązaniem lub podziałem spółek, albo prowadzeniem negocjacji lub działań faktycznych związanych z konfliktem wspólników, w tym między innymi:


  • przeprowadzenie podziału kliniki chorób wewnętrznych,
  • przeprowadzenie podziału przedsiębiorstwa na trzech wspólników i rozdzielenia poszczególnych, wydzielonych części na poszczególnych wspólników,
  • prowadzenie postępowań związanych z wrogim przejęciem spółki przez jednego ze wspólników,
  • prowadzenie postępowań związanych z wykluczeniem wspólnika ze spółki.