Skip to content
DLA TWOJEGO BIZNESU

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Prawo upadłościowe - postępowanie upadłościowe i naprawcze

Każda firma jest jak dziecko ich właścicieli. Kiedy rozpoczynają oni działalność, patrzą na świeżo założone przedsiębiorstwo pokładając w niej wielkie nadzieje, widząc oczami wyobraźni jak będzie się rozwijało i gdzie ich zaprowadzi w przyszłości. Jednak nie wszystkie plany i wizje spełnią się.

 

Tak jak w życiu, tak i w sferze gospodarczej, czas przynosi wiele nowych czynników wpływających na biznes oraz jego stabilność. Firma wykonuje nieprawidłowe z perspektywy czasu działania, utrzymuje szkodliwe dla niej powiązania gospodarcze itp. Zanim zatem będzie okrzepłym organizmem gospodarczym minie wiele czasu, a i to nie uchroni jej przed niebezpieczeństwami.

 

Może zatem dojść do sytuacji, w której przedsiębiorstwo będzie podmiotem chorym, zaś schorzenie to nie będzie miało incydentalnego charakteru, lecz będzie to choroba strukturalna, z którą należało będzie walczyć środkami radykalnymi i adekwatnymi do zaistniałej sytuacji. Taką chorobą przedsiębiorstwa jest jego niewypłacalność.

 

Skontaktuj się z nami w kwestii postępowania upadłościowego lub naprawczego

Kiedy prawo upadłościowe mówi o niewypłacalności?

Przedsiębiorstwo, jak stanowi prawo upadłościowe, jest niewypłacalne kiedy nie reguluje ono swoich wymagalnych zobowiązań. Nie ma przy tym znaczenia czy zobowiązania te mają charakter publicznoprawny (podatki, składki ZUS), czy też są to zobowiązania względem podmiotów prywatnych (osoby fizyczne spółki). Jednak jedynie trwała niewypłacalność będzie miała charakter prawnie doniosły z punktu widzenia prawa upadłościowego.


Pomimo jednak spełnienia powyższych przesłanek prawo upadłościowe stanowi o wyjątkach, w których nie możemy mówić o trwałości stanu niewypłacalności. Wskazuje się, że niewypłacalność tego rodzaju nie następuje, jeżeli zaniechanie regulowania należności nie przekracza okresu 3 miesięcy.


Z drugiej strony prawo upadłościowe ustanawia pewne domniemanie o charakterze majątkowym odnośnie trwałości stanu niewypłacalności. Stanowi ono, że dłużnik jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku i jeżeli stan taki utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące.


Oceniając powyższe przesłanki uznać należy, iż stan niewypłacalności o charakterze trwałym prawdopodobnie nie pozwoli już firmie na samodzielne wyjście z kłopotów obronną ręką i pozbycie się znacznego zadłużenia. W tym stanie rzeczy bardzo prawdopodobne staje się zakończenie bytu prawnego przedsiębiorstwa, co nie spowoduje jednak zniknięcia obciążającego go zadłużenia. Zadłużenie to przeniesie się bowiem – zależnie od formy prawnej prowadzonej firmy – na jej właściciela lub członków organu zarządzającego.


Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne lekiem na chorobę niewypłacalności

Na szczęście dysponujemy odpowiednim środkiem pozwalającym pomóc przedsiębiorstwu w tak złej sytuacji finansowej. Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne daje możliwości prawne, aby zgłaszając odpowiedni wniosek do sądu w ustawowym terminie uzyskać możliwe szeroką ochronę i to zarówno z perspektywy przedsiębiorstwa, jak i jego właściciela, czy członków zarządu niewypłacalnej spółki.


Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, w wypadku zgłoszenia w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości przewiduje bowiem:


 • usunięcie odpowiedzialności osobistej upadłego przedsiębiorcy jednoosobowego albo członka zarządu upadłej spółki,
 • usunięcia odpowiedzialności karnej (w określonym zakresie) reprezentantów przedsiębiorstwa,
 • możliwość wstrzymania egzekucji komorniczych i procesów sądowych prowadzonych przez wierzycieli,
 • możliwość wstrzymania naliczania odsetek od należności wierzycieli,
 • możliwość odzyskania płynności finansowej poprzez realizację układu zawartego z wierzycielami (w wypadku orzeczenia przez sąd tzw. upadłości z możliwością zawarcia układu),
 • możliwość przeprowadzenia likwidacji przedsiębiorstwa i zaspokojenia (częściowego) wierzycieli z jej majątku, z jednoczesną ochroną majątku właścicieli i członków zarządu przedsiębiorstwa (przy orzeczeniu przez sąd tzw. upadłości likwidacyjnej).

Prawo upadłościowe i postępowanie naprawcze z Kancelarią Derek&Flak

Kancelaria Derek & Flak świadczy usługi w zakresie doradztwa i reprezentacji Klientów na wszystkich etapach postępowania wszczętego na podstawie przepisów ustawy prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. Dbamy przy tym o odpowiednie przeprowadzenie czynności, z myślą o interesie przedsiębiorstwa i wierzycieli. W oparciu o prawo upadłościowe naszym Klientom przedstawiamy najlepsze rozwiązania. Pomagamy również na każdym etapie procesu związanego z ogłoszeniem upadłości.


Postępowanie upadłościowe i naprawcze

W ramach podejmowanych przez nas działań oferujemy pełne zaangażowanie od pierwszego kontaktu ze Zleceniodawcami. Przygotowujemy niezbędną dokumentację, której wymaga prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. Towarzyszymy Klientom w negocjacjach i reprezentujemy ich, dbając o interesy strony. Z naszych usług mogą skorzystać zarówno wierzyciele, jak i dłużnicy.


Do usług świadczonych przez Kancelarię w tym zakresie należy między innymi:


 • reprezentacja wierzycieli albo dłużników w trakcie postępowań upadłościowych lub naprawczych,

 • dokonywanie ustalań w zakresie warunków prawnych restrukturyzacji zadłużenia przed ogłoszeniem i po ogłoszeniu upadłości lub w ramach postępowania naprawczego,

 • restrukturyzacja zabezpieczeń udzielonych przez dłużnika zagrożonego upadłością,

 • udział w negocjacjach i sporządzanie umów typu standstill,

 • dokonywanie oceny skuteczności zawartych umów i wynikających z nich skutków w przypadku upadłości,

 • świadczenie pomocy prawnej przy badaniu stanu niewypłacalności oraz ewentualnych możliwości wszczęcia postępowania naprawczego,

 • dokonywanie zgłoszeń wierzytelności,

 • prowadzenie spraw dotyczących wyłączenia majątku osoby trzeciej z masy upadłości,

 • negocjowanie i zawieranie umów z syndykami i likwidatorami,

 • obrona władz spółek przed skutkami wynikającymi ze zwłoki w złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości.