Skip to content
DLA TWOJEGO BIZNESU

Zabezpieczenie majątkowe

Zabezpieczenia majątkowe przedsiębiorstw

Prowadzenie działalności gospodarczej – niezależnie od formy prawnej przedsiębiorstwa – obarczone jest pewnym ryzykiem. Wypływa ono częściowo z samego jej charakteru (ryzyko zmian kursowych, ryzyko wynikające z utrzymywanej przez lata rękojmi jakości na obiekty budowlane, ryzyko odpowiedzialności za bezpieczeństwo sprzedawanego produktu, czy odpowiedzialności za działania i zaniechania zatrudnionego w firmie personelu itp.), czasem zaś jest od rodzaju biznesu zupełnie niezależne (np. ryzyko wystąpienia utrudnień w transporcie międzynarodowym, uniemożliwiające wywiązanie się z postanowień umownych).

 

Działania takie, jak zabezpieczenie majątkowe, podejmowane są w ramach ochrony przedsiębiorstwa przed następstwami wynikającymi z pojawienia się tego typu utrudnień. Mając na względzie, iż jedna niewłaściwa decyzja biznesowa, lub nieprzewidziany splot wypadków może skutkować utratą wypracowanego latami majątku (i to zarówno firmowego, jak i majątku prywatnego właściciela/li przedsiębiorstwa) proponujemy Państwu działania chroniące przed taką ewentualnością.

 

Skontaktuj się z nami

Doradztwo i zabezpieczenie majątkowe firm

Doradzamy w jaki sposób realnie ochronić wypracowany majątek. W tym zakresie przedstawiamy zalecenia odnośnie między innymi najbardziej efektywnej pod tym kątem struktury przedsiębiorstwa, regulacji wewnątrzfirmowych jak również w zakresie umów podpisywanych z kontrahentami. Udzielamy także bieżących porad i dokonujemy czynności takich, jak zabezpieczenia majątkowe prywatnej własności właścicieli przedsiębiorstw.

 

Mogą one być też realizowane na etapie, w którym konieczne jest oddłużenie firmy. W takiej sytuacji zabezpieczenie majątkowe dokonywane przez specjalistów Kancelarii Derek&Flak, mogą przyjąć nie tylko postać doradztwa w zakresie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, lecz także zarządzania kryzysowego.

Zabezpieczenie majątkowe zarządu spółki

Sytuacje niebezpieczne biznesowo, zagrażające majątkowi prywatnemu nie dotyczą jedynie osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólników spółek osobowych. Niejednokrotnie zagrożeni są w tym zakresie również członkowie zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Odpowiadają oni bowiem za zobowiązania spółki całym sowim majątkiem, bez ograniczeń, w wypadku nieskutecznej próby egzekucji zadłużenia z majątku spółki. Również w tym zakresie proponowane przez Kancelarie Derek&Flak metody zabezpieczenia majątkowego pozwalają zabezpieczyć majątek prywatny członków zarządu przed egzekucją.

Zabezpieczenie majątkowe powinno być realizowane środkami odpowiednim dla danej sytuacji

Nie można wskazać zamkniętego katalogu czynności, które muszą być podjęte dla zabezpieczenia przed windykacją majątku firmowego lub właściciela firmy. Należy mieć bowiem na względzie, że zabezpieczenie majątkowe wyglądało będzie zupełnie inaczej, w zależności od czynników takich jak:

 

 • forma prowadzenia działalności gospodarczej,
 • powiązania osobowe i kapitałowe w ramach grupy podmiotów gospodarczych,
 • branży i struktury powiązań biznesowych firmy,
 • składników wchodzących w skład majątku firmowego lub/i prywatnego, które mają zostać objęte zabezpieczeniem majątkowym,
 • spodziewanych kierunków prowadzenia działań windykacyjnych, lub innych zagrożeń dla majątku firmy lub jej właścicieli, koniecznych dla uwzględnienia w ramach zabezpieczenia majątkowego,
 • wysokości i struktury bieżącego zadłużenia oraz struktury portfela wierzytelności, które przysługują przedsiębiorstwie,
 • wystąpienia stanu niewypłacalności uzasadniającego złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego lub ustalenia nie złożenia stosownego wniosku w tym przedmiocie w terminie,
 • stanu obecnie prowadzonych postępowań egzekucyjnych, sądowych, administracyjnych, podatkowych itp.,
 • dotychczasowego kierunek działań podejmowanych w celu ochrony majątku firmowego lub prywatnego, (wcześniej przeprowadzone zabezpieczenie majątkowe), z uwzględnieniem stanu faktycznego oraz prawnego w chwili, gdy czynności te były dokonywane (niektóre z metod zabezpieczenia majątkowego mogą z czasem ulec dezaktualizacji z uwagi na zmiany przepisów prawa, lub zmiany w stanie faktycznym),
 • sytuacji osobistej i rodzinnej właściciela firmy (lub członka jej zarządu, zagrożonego odpowiedzialnością osobistą za długi spółki),
 • wcześniej wdrożonych środków ochrony majątku firmowego i prywatnego,
 • zagrożenia odpowiedzialnością karną oraz karno-skarbową,
 • zagrożenia z tytułu odpowiedzialności osobistej za zobowiązania publicznoprawne podmiotu gospodarczego.

Zabezpieczenie majątkowe – ucieczka od długów czy ubezpieczenie firmy i majątku osobistego?

Wdrażane przez Kancelarię Derek&Flak instrumenty zabezpieczenia majątkowego można traktować w dwojaki sposób. Po pierwsze proponowane i prowadzone przez nas działania stanowią niejednokrotnie formę oddłużenia przedsiębiorstwa, pozwalającą uniknąć konsekwencji związanych z nadmiernym zadłużeniem przedsiębiorstwa (także w wypadkach gdy działania windykacyjne są już przeciwko niemu prowadzone).

 

Drugi aspekt, w którym rozpatrywane powinno być zabezpieczenia majątkowe, to uzyskanie faktycznego, ciągłego „ubezpieczenia” majątku firmowego, jak i prywatnego właścicieli przedsiębiorstw.

 

Proponowane przez nas rozwiązania gwarantują bowiem możliwość ciągłego pięcia się po drabinie sukcesu biznesowego bez obaw o upadek, w razie nieprzewidzianych okoliczności. W wypadku wystąpienia bowiem niekorzystnych okoliczności biznesowych ochroniony majątek firmowy i prywatny będzie mógł stanowić podstawę rozpoczęcia działań gospodarczych w nowej strukturze organizacyjnej, bez przenoszenia do niej zobowiązań, powstałych w czasach prowadzenia poprzedniego, nieudanego biznesu.

Jak przeprowadzić zabezpieczenie majątkowe firmy i majątku prywatnego?

Jeśli myślisz o zabezpieczeniu majątku firmy lub majątku prywatnego. a nie wiesz od czego zacząć, skontaktuj się z nami. W Kancelarii Derek&Flak kompleksowo przeanalizujemy wszystkie elementy stanu faktycznego i doradzimy skuteczne rozwiązania oraz wdrożymy je w Twojej firmie.

 

Doświadczenie: Pomoc właścicielom wielu przedsiębiorstw z terenu całej Polski, w zakresie zabezpieczenia majątku firmowego oraz prywatnego, przed ewentualnymi działaniami egzekucyjnymi. Przeprowadzenie kilkunastu oddłużeń przedsiębiorstw na podstawie wdrożonych wcześniej instrumentów zabezpieczenia majątkowego.