Skip to content
DLA TWOJEGO BIZNESU

Założenie spółki

Zakładanie spółek i doradztwo

W ramach oferowanych Klientom usług kancelaria Derek & Flak zajmuje się doradztwem i pomocą prawną podczas zakładania i rejestracji spółek. Działania w ramach zlecenia obejmują omówienie procesu oraz dobranie optymalnych rozwiązań, w tym typu podmiotu gospodarczego. Każde założenie spółki poprzedzone jest dokładnym wywiadem i analizą sytuacji. Uwzględniamy przy tym sytuację finansową działalności oraz jej rozmiar i oczekiwania wspólników.

 

Skontaktuj się z nami

Założenie spółki – pomoc prawna na każdym etapie

Założenie spółki jest ostatnim aktem z wielu działań jakie powinny podjąć osoby planujące powołanie do życia nowego podmiotu gospodarczego. Analizując stan faktyczny – zanim jeszcze założenie spółki stanie się faktem, należy uwzględnić zamierzenia biznesowe, przyświecające powstającemu biznesowi, zidentyfikować główne zagrożenia dla rodzącego się przedsiębiorstwa. Działanie takie pozwala spiąć czynności związane z zakładaniem spółki z jednoczesnym zabezpieczeniem majątkowym jej majątku, jak i majątku osobistego jej wspólników i członków zarządu.

 

Ma to niebagatelne znacznie, mając na względzie dane statystyczne, wskazujące, że w ciągu pierwszych trzech lat działalności 92% założonych spółek kończy działalność z uwagi na niezrealizowanie celów biznesowych. Nie trzeba przy tym dodawać, że część z fiask biznesowych spółek odbija się negatywnie także na majątku wspólników i członków zarządów takich spółek.

 

Założenie spółki powinno uwzględniać zatem również przewidywaną ewolucję przedsiębiorstwa, tak aby już na tym etapie można było zapewnić np. możliwość późniejszego odpowiedniego dofinansowania spółki przez samych wspólników, czy też pozyskania inwestora finansowego lub branżowego.

 

Zakładanie spółki jest kluczowym momentem biznesowym

W naszej praktyce kancelaryjnej uczulamy Klientów noszących się z zamiarem rozpoczęcia nowego biznesu w spółce z innymi osobami, że moment ten ma kluczowe znaczenie dla ułożenia wzajemnych stosunków wspólników w nowym podmiocie.

 

Niejednokrotnie bowiem obserwowaliśmy, jak spółki zakładane, na szybko, pod wpływem impulsu i emocji oraz z bagatelizowaniem tego, co przyniesie przyszłość, stawały się źródłem frustracji i kłopotów finansowych wspólników.

 

Należy mieć na względzie, że tworzenie biznesu w ramach spółki nawet z osobą, którą (jak nam się wydaje) dobrze znamy obarczone jest znacznym ryzykiem. Trzeba mieć na uwadze zakładając spółkę, że przecież wchodząc do biznesu z innymi osobami zwykle nie wnosimy do niego w równych częściach kompetencji, wkładów finansowych, doświadczenia, nie podzielamy też takiego samego ryzyka biznesowego i osobistego podejmowanych działań.

 

Zakładanie spółki jest momentem, w którym wszystkie te aspekty powinny być uwzględniane. Trzeba bowiem mieć świadomość, że wzajemne relacje wspólników będą wyglądały zupełnie inaczej po pewnym czasie od założenia spółki np. w skutek:

 

 • wystąpienia po stronie jednego ze wspólników zmian w sytuacji finansowej (np. problemów finansowych, które będą skłaniały go do maksymalizowania wypłat ze spółek, zamiast reinwestowania wypracowanego zysku w ramach struktury spółki) lub osobistej (np. ograniczenia możliwości czasowych zaangażowania się w biznes),
 • wypalenia zawodowego wspólnika,
 • problemów zdrowotnych jednego ze wspólników,
 • działań zmierzających do przejęcia dobrze prosperującego biznesu spółki,
 • konfliktu wspólników itp.

 

Zakładanie spółki wiąże się ze szczególną pozycją negocjacyjną

Dobrze zatem mieć na względzie powyższe uwarunkowania oraz fakt, że najsilniejsza pozycja negocjacyjna dla każdej ze stron umowy spółki występuje właśnie w chwili decydowania o powołaniu do życia nowego tworu biznesowego. Po paru latach działalności spółki zadaniem bardzo trudnym będzie zmiana ustalonych na wstępie zasad funkcjonowania wspólników. Każdy ze wspólników będzie bowiem dążył co najmniej do zachowania status quo.

 

Z tego też względu w Kancelarii Derek&Flak łączymy zakładanie spółek z działaniami analitycznymi i negocjacyjnymi, pozwalającymi na odpowiednie ułożenie współpracy stron już na tym, początkowym etapie biznesu.

 

Niejednokrotnie zakładanie spółki łączymy także ze sporządzaniem dla naszych Klientów pakietu dokumentacji „okołospółkowej”. tj.: odrębnych od umowy spółki tzw. umów wspólników, porozumień o zakazie konkurencji itp. Dokumentacja ta pozwala na wyeliminowanie wielu zagrożeń związanych z ewolucją stosunków pomiędzy wspólnikami spółki i skupienie się w większym stopniu na prowadzeniu biznesu.

 

Dzięki takiemu rozwiązaniu założenie spółki powiązane jest między innymi:

 

 • z zabezpieczeniem ewentualnego wykupu udziałów od wspólnika wyłączonego z przyczyn losowych z działalności biznesowej,
 • z możliwością szybkiego rozwiązania sporu wspólników w przyszłości,
 • z wyeliminowaniem możliwości podejmowania przeciwko spółce wrogich działań, lub szantażowania lub szykanowania jednego wspólnika przez innego,
 • z możliwością ustalenia dochodzenia przez niektórych wspólników do określonego parytetu w udziałach lub zysku spółki, w zależności od przekładania się podejmowanych przez nich działań na sukces biznesowy spółki w danych okresach czasu,
 • z określeniem zasad likwidacji spółki,
 • z możliwością odzyskania w całości lub znacznej części włożonego do spółki wkładu w wypadku jej bankructwa,

…. i wieloma innymi istotnymi dla stabilności biznesu i trwałości spólki kwestiami.

 

Zakładanie spółek w 24 godziny

Naszym Klientom oferujemy także usługę ekspresowego zakładania spółek. Cały proces może zająć zaledwie 24 godziny, bowiem wszelkich czynności związanych z założeniem spółki dokonujemy w sposób elektroniczny (rejestracji tego rodzaju spółek dokonujemy w systemie informatycznym S24). Może mieć to szczególne znacznie w wypadku konieczności powołania nowego podmiotu celem udziału w nowym przedsięwzięciu biznesowym (np. wystartowania w przetargu, którego termin składania ofert wypada zaledwie za kilka dni, co nie pozwala ze względów czasowych na założenie nowego podmiotu w sposób „tradycyjny”).

 

Nawet jednak w tym wypadku proponujemy i zapewniamy naszym Klientom następcze doregulowanie umowy spółki oraz wzajemnych stosunków wspólników w ramach odrębnie opracowanej i wynegocjowanej dokumentacji „okołospółkowej” oraz zmian wprowadzonych do umowy spółki.

 

Warto zauważyć, żę w trybie tym możemy dokonać ekspresowej rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej, spółki komandytowej, oraz prostej spółki akcyjnej, przy czym rejestracja spółek w tym trybie może nastąpić jedynie wówczas gdy wszyscy wspólnicy albo członkowie zarządu spółki będą posiadali konto EPUAP.

 

Zakładanie spółki cywilnej – dla niektórych typów działalności

Nie w każdym rodzaju działalności dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z tworu, jakim jest spółka cywilna. Nie zapewnia ona bowiem żadnej ochrony wspólnikom tej spółki przed zobowiązaniami ciążącymi na spółce. Należy mieć jednak na względzie, że w pewnych sytuacjach może być ona podmiotem optymalnym z uwagi na jej prostotę i niski poziom kosztów jej utrzymania (brak obligatoryjnej pełnej księgowości, brak konieczności ponoszenia kosztów rejestracji spółki i wpisów zmian w KRS, brak kosztów notarialnych związanych ze sporządzeniem i zmianami umowy spółki).

 

Zakładanie spółki cywilnej nie powinno jednak być czynnością podejmowaną bez należytego rozeznania i wiedzy, bowiem odpowiednie ułożenie treści umowy spółki ma w tym wypadku nie mniejsze znaczenie, niż przy spółkach rejestrowanych w KRS (np. spółce jawnej, partnerskiej, komandytowej, z o.o., akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej czyli tzw. spółkach prawa handlowego).

 

Dlatego też prowadzimy naszych Klientów przez założenie spółki cywilnej krok po kroku, zajmując się kompleksowo wymaganymi czynnościami i opracowując szczegółowo treść umowy spółki.

 

Założenie spółki – pomoc prawna na każdym etapie

Nasze doświadczenie pozwala nam w sposób indywidualny podchodzić do wszystkich zleceń. Każde założenie spółki akcyjnej, prostej spółki aikcyjnej lub innego rodzaju podmiotu gospodarczego wymaga od nas oceny ryzyka i opracowania stosownej dokumentacji, w której skład wchodzą umowy, oświadczenia, deklaracje i formularze niezbędne do rejestracji.


Podejmujemy również kontakt z notariuszami i koordynujemy działania w ramach reprezentacji Klientów podczas postępowania. W ramach świadczonych usług proponujemy też obsługę prawną i doradztwo dotyczące dalszej działalności oraz zmian dotyczących funkcjonujących podmiotów gospodarczych.