Aktualności


Styczniowy numer E-doradcy

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu styczniowy numer E-doradcy.

W tym numerze między innymi

1. WYNIK RANKINGU NA BUBLE I HITY PODATKOWE ROKU 2017 !

Ranking został przygotowany przez Stowarzyszenie Podatników w Polsce oraz redakcję miesięcznika „Doradca Podatkowy”, na podstawie ocen dokonanych przez przedsiębiorców.

2. INFORMACJE O ZMIANACH W PODATKU CIT OD 1 STYCZNIA 2018 R.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszło w życie szereg zmian do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2343 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą CIT”. Warto zapoznać się z zakresem zmian.

3. INFORMACJE O ZMIANACH AMORTYZACJI W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych w drodze spadku lub darowizny nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, jeżeli ich nabycie korzystało ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.

Więcej dowiesz się klikając w ten link.

E-doradca - Derek, Flak

Kawa biznesowa – edycja 2018

Szanowni Państwo

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na styczniowe spotkanie przy kawie do siedziby naszej Kancelarii.

Jeśli chcielibyście Państwo skorzystać z możliwości omówienia perspektyw rozwoju Państwa firmy, lub skonsultowania prawnego jakichkolwiek kwestii związanych z prowadzeniem biznesu zapraszamy na bezpłatne spotkanie przy aromatycznym naparze.

Coffee Dolar

Będzie nam bardzo miło gościć Państwa w naszych progach.

UWAGA! : Celem umówienia terminu spotkania proszę o wiadomość na adres mailowy: kontakt@derekflak.pl, lub kontakt telefoniczny na numer 48 (32) 307 41 31 do dnia 15 stycznia 2017 r.

W 2018 r. polecamy Państwu także udział w jednym z wielu PROGRAMÓW prowadzonych przez naszą Kancelarię, tj. między innymi:

PROGRAMU ZABEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO FIRM I ICH WŁAŚCICIELI PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ względem kontrahentów, pracowników ZUS i US,

PROGRAMU OPTYMALIZACJI DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA – w zakresie obniżenia kosztów prowadzenia firmy między innymi poprzez reorganizację wewnętrzną przedsiębiorstwa, lub optymalizację podatkową jego działalności.

PROGRAMU UMOWY FIRMOWEJ – obejmujący m. innymi opracowanie wzorów umów z kontrahentami w sposób optymalny w zakresie bezpieczeństwa rozliczeń, zobowiązań podatkowych oraz zabezpieczający firmę przed roszczeniami kontrahentów.

PROGRAMU PRZEKSZTAŁCENIA FIRMY W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ – celem uzyskania korzyści podatkowych lub zapewnienia bezpieczeństwa majątkowego właścicieli przedsiębiorstwa,

PROGRAMU OBSŁUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH – obejmujący wszystkie etapy procesu inwestycyjnego, od przygotowania projektu, aż do ostatecznego rozliczenia inwestycji (w tym także w ramach postępowań sądowych o zapłatę),

PROGRAMU ODDŁUŻENIA PRZEDSIĘBIORSTWA – obejmujący pomoc dla firm w trudnej sytuacji ekonomicznej.

UWAGA! : Celem umówienia terminu spotkania proszę o wiadomość na adres mailowy: kontakt@derekflak.pl, lub kontakt telefoniczny na numer 48 (32) 307 41 31 do dnia 15 stycznia 2017 r.

Grudniowy numer E-doradcy

Miło nam przedstawić Państwu najnowszy numer e-doradcy (czytaj).

E-doradca - Derek, Flak

Tym razem z naszego periodyku będziecie Państwo mogli dowiedzieć się między innymi o.:

Split payment

Bardzo mali przedsiębiorcy będą zmuszeni do pokrywania z „własnych środków” kwoty podatku VAT naliczonego przy zakupach, a nie z podatku uzyskanego od ich kontrahentów. Dla przedsiębiorcy, który zarabia miesięcznie kilka tysięcy złotych, może to być duży kłopot.

Nowelizacji przepisów dotyczących PIT i CIT

Zmiany przewidują między innymi podwyższenie wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiający jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów.

Parę słów o Konstytucji Biznesu

Pakiet ustaw składający się na Konstytucję Biznesu obejmuje między innymi takie ułatwienia dla prowadzenia działalności przez przedsiębiorców, jak:: 6 miesięcy bez składek na ubezpieczenia społeczne dla rozpoczynających przygodę z biznesem oraz prowadzenie działalności gospodarczej o niewielkich przychodach bez konieczności rejestracji firmy.

Aby przejść do lektury kliknij tutaj.

 

Program zabezpieczenia majątku osobistego lekarzy na wypadek roszczeń ze strony pacjentów lub kontrahentów – nowy program realizowany przez Kancelarię D&F.

LekarzeDLACZEGO STWORZYLIŚMY PROGRAM ?

Wykonywanie zawodu lekarza wiąże się z wielką odpowiedzialnością za zdrowie i życie pacjentów. To także duża odpowiedzialność za zatrudnianych pracowników oraz  wykorzystywany sprzęt, infrastrukturę.

Należy mieć świadomość, że zaistnienie błędów w sztuce medycznej podczas prowadzonego procesu leczenia lub zaniechań, błędów i pomyłek  ze strony zatrudnionego personelu medycznego może prowadzić do zgłoszenia roszczeń odszkodowawczych lub roszczeń o wypłatę renty ze strony pacjentów.

Także placówka medyczna zatrudniająca lekarza na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej może zgłosić względem niego roszczenia odszkodowawcze w wypadku skierowania do niej takowych przez pacjenta.

Roszczenia takie finalnie mogą być zaspokajane z Państwa majątku osobistego, bez żadnych ograniczeń. W skrajnym wypadku zgłoszenie takich roszczeń może doprowadzić do utraty przez lekarza dorobku całego życia.

Mając świadomość powyższych uwarunkowań oraz wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów OPRACOWALIŚMY  ROZWIĄZANIA PRAWNE CHRONIĄCE PAŃSTWA MAJĄTEK OSOBISTY PRZED JEGO UTRATĄ LUB USZCZUPLENIEM na wypadek zajścia powyższych okoliczności.

W ramach PROGRAMU proponujemy Państwu kompleksową usługę zabezpieczenia majątkowego, między innymi poprzez przekształcenie działalności leczniczej w dowolną spółkę, z uwzględnieniem  wszystkich czynności niezbędnych dla takiej restrukturyzacji.

DO KOGO ADRESOWANY JEST PROGRAM ?

Nasz  PROGRAM kierujemy do wszystkich lekarzy (niezależnie od posiadania specjalizacji oraz jej rodzaju), prowadzących działalność zawodową w formach:

 1. JEDNOOSOBOWEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ, w tym także praktyki lekarskiej na wezwanie, praktyki stomatologicznej, praktyki na podstawie umowy z podmiotem leczniczym oraz grupowej praktyki lekarskiej – niezależnie od jej wielkości, obrotów oraz zatrudniania, lub nie zatrudniania pracowników, albo współpracy z personelem medycznym na podstawie umów cywilnoprawnych.
 1. SPÓŁEK CYWILNYCH LUB SPÓŁEK JAWNYCH niezależnie od ich wielkości, obrotów oraz zatrudniania lub nie zatrudniania pracowników, albo współpracy z personelem medycznym na podstawie umów cywilnoprawnych.
 2. wykonujących czynności lecznicze NA PODSTAWIE KONTRAKTÓW CYWILNOPRAWNYCH z publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, jednostkami budżetowymi i innymi podmiotami.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z REALIZACJI PROGRAMU:

 1. wyłączenie odpowiedzialności majątkiem osobistym za zobowiązania związane z prowadzeniem działalności leczniczej względem pacjentów oraz kontrahentów – np. na podstawie umów z placówkami, dla których wykonywane są czynności lecznicze, a także szkód poniesionych przez takie placówki w wyniku działalności lekarza,
 2. wyłączenie odpowiedzialności majątkiem osobistym za zobowiązania względem ZUS i urzędu skarbowego, oraz względem pracowników i zleceniobiorców (personelu medycznego), w tym również za odszkodowania i renty z tytułu wypadków przy pracy (np. za zakażenia),
 3. ułatwienie dla pozyskania inwestora (branżowego oraz finansowego),
 4. uzyskanie możliwości dokonania sprzedaży przedsiębiorstwa (w tym także dla celów jego oddłużenia),
 5. zoptymalizowanie kosztów składek na ZUS,
 6. możliwość późniejszego przekształcenia w spółkę komandytową, lub wejścia spółki przekształconej do spółki komandytowej (tj. dla uzyskania efektu optymalizacji podatkowej oraz dodatkowego wzmocnienia zabezpieczenia majątku osobistego),
 7. możliwość dokonania podziału przedsiębiorstwa (np. celem wydzielenia poszczególnych rodzajów działalności – tak aby dochodowe nie finansowały niedochodowych),
 8. możliwość przekazania biznesu dzieciom właściciela lub przystąpienia do interesu nowych wspólników (np. dotychczasowych tzw. wspólników cichych, małżonka, członka rodziny itp.),
 9. możliwość skorzystania z dofinansowania – dotacji z Funduszy Europejskich, przeznaczonych tylko dla przedsiębiorstw w formie prawnej spółek,
 10. wyłączenie z obowiązku płatności PFRON oraz wyłączenie spod działania regulacji zwolnień grupowych.

 

Jak prowadzone są prace w ramach programu?

 1. Prace prowadzimy na podstawie indywidualnie określonego planu działań, tak aby w jak najpełniejszym zakresie zrealizować Państwa ochronę majątkową, a także inne, określone przez Państwa cele.
 1. Czynności w ramach PROGRAMU realizujemy w oparciu o umowę zlecenia, w której
  w sposób przejrzysty określamy zarówno zakres prowadzonych prac, jak i warunki finansowe współpracy z Państwem.
 1. Wraz z Państwa księgowością przygotowujemy wszystkie dokumenty księgowo-finansowe potrzebne do realizacji przekształcenia. Zapewniamy także własnego biegłego rewidenta oraz notariusza.
 1. Wszelkie czynności w ramach realizacji PROGRAMU realizujemy w taki sposób, aby
  w jak najmniejszym stopniu angażować Państwa osobiście w dokonywane czynności.

 

Ponad 10-letni okres zdobywania przez nas doświadczenia w działaniach restrukturyzacyjnych i zabezpieczeniach majątkowych gwarantuje najwyższą jakość świadczonych przez nas usług.

Zapraszamy do kontaktu.

Listopadowy numer e-doradcy już dostępny.

E-doradca - Derek, Flak

W tym miesiącu w e-doradcy przeczytasz między innymi o:

1. Czynnościach wykonywanych przez członków zarządów spółek, na podstawie umów
cywilnoprawnych (umowa o dzieło, umów zlecenia, kontrakt menadżerski itp.).

Z tekstu tego dowiesz się o wydanej interpretacji indywidualnej w sprawie zasad opodatkowania podatkiem VAT czynności (usług) wykonywanych przez członków zarządu spółek na podstawie umów zawartych w związku z regulacjami ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, w odniesieniu do których przychody zostały zaliczone do źródła przychodów określonego w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Szkoleniach z JPK (jednolity plik kontrolny) dla mikroprzedsiębiorców.

Dowiesz się kto i kiedy przeprowadzał będzie szkolenia, oraz jakie są warunki uczestniczenia w takich szkoleniach.

3. Ostrzeżeniach i wyjaśnieniach podatkowych

Z tekstu tego dowiesz się między innymi o ostrzeżeniach o   stosowaniu określonych schematów optymalizacyjnych w tym:

 • optymalizacji podatkowej związanej z nadużyciem zwolnienia podatkowego
  dla dywidend,
 •  prowadzenia działalności za pośrednictwem zagranicznej spółki osobowej,
 • nieprawidłowego określania podstawy opodatkowania VAT dla towarów sprzedawanych
  w formie zestawów.

W bieżącym numerze, znajdziesz także wiele innych informacji, które zainteresują każdego przedsiębiorcę.

Aby przejść do lektury kliknij tutaj.