Aktualności


Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę – najczęściej zadawane pytania

Znaki zapytania

1. W jaką spółkę można przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą?

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może przekształcić formę prowadzonej działalności tylko w jednoosobową spółkę kapitałową. Przedsiębiorca przekształcający się ma zatem do wyboru dwie formy prawne, do której prowadzić może przekształcenie – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, albo spółkę akcyjną. Najpopularniejsze jest jednak w takim wypadku przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. W dalszym etapie ze spółki takiej możliwe jest również przekształcenie działalności w inną jeszcze formę prawną, np. w spółkę komandytową.

2. Czy jednoosobowa działalność gospodarcza musi spełniać jakieś szczególne wymagania, żeby mogła być przekształcona w spółkę?

Nie. Każde przedsiębiorstwo prowadzone w formie jednoosobowej działalności gospodarczej może być przekształcone w spółkę, niezależnie do branży w której działa, jej obrotów, skali działalności itp.

3. Czy przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę, powoduje że spółka przekształcona nie może działać pod dotychczasową nazwą (firmą)?

Nie. Spółka taka może zachować dotychczasową nazwę (firmę) jednoosobowej działalności gospodarczej. Zmiana brzmienia firmy, która następuje w związku z przekształceniem polega bowiem tylko na zmianie dodatkowego oznaczenia formy prawnej przedsiębiorcy. Dla przykładu firma przedsiębiorcy jednoosobowego brzmiąca: „Elektrometal”, po przekształceniu brzmieć będzie: „Elektrometal” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

4. Czy koncesje i zezwolenia wydane dla jednoosobowej działalności gospodarczej przechodzą na spółkę powstałą w wyniku przekształcenia?

Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych spółka przekształcona pozostaje podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorstwu jednoosobowemu przed dokonaniem przekształcenia. Od zasady tej mogą jednak istnieć wyjątki, wynikające z ustaw lub samej decyzji o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi.

5. Czy spółka przekształcona będzie musiała zawrzeć na nowo umowy, które poprzednio (przed przekształceniem) zawarła jednoosobowa działalność gospodarcza?

Co do zasady nie. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przysługujące uprzednio przedsiębiorcy jednoosobowemu. Wszystkie stosunki prawne, jakie łączyły tego przedsiębiorcę z innymi podmiotami (np. kontrahentami, dostawcami itp.), „przechodzą”” na spółkę powstałą w wyniku przekształcenia. Nie trzeba zatem „na nowo” podpisywać dotychczasowych umów, ani ich aneksować. Należy jednak dokonać w tym kontekście analizy każdego stosunku prawnego z osobna, bowiem zapisy umowy mogą wprowadzać dodatkowe wymagania dotyczące umów, w związku z dokonaniem przekształcenia.

6. Czy spółka powstała w skutek przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę zachowuje dotychczasowy nr NIP i REGON działalności jednoosobowej?

Numer nip spółki przekształconej będzie nadany spółce „na nowo”. Nie będzie zatem taki sam jak dotychczasowy nip działalności jednoosobowej. Także numer REGON ulegnie zmianie. Ponadto w odniesieniu do numeru REGON, konieczne mogą być dodatkowe czynności w GUS celem jego uzyskania (np. REGON dla placówek medycznych).

7. Czy po dokonanym przekształceniu w spółkę, działalność jednoosobowa zostaje automatycznie wykreślona z CEIDG?

Nie. Konieczne jest złożenie odpowiednich wniosków. Możliwe jest również nie wykreślanie z CEIDG pewnych form prowadzenia działalności gospodarczej przez dotychczasowego przedsiębiorcę jednoosobowego. Dotyczy to dotychczasowej działalności przedsiębiorcy, prowadzonej w ramach spółek cywilnych.

E-doradca – październikowa porcja informacji istotnych dla Twojej firmy.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem e-doradcy.

Aby przejść do lektury kliknij tutaj.

W tym numerze między innymi o:

Dokumentacji cen transferowych

2 rozporządzenia MRiF dotyczą zakresu informacji sporządzanych przez podatników dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi lub ujmujących w danym roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami powiązanymi – dokumentacji zawierającej informacje o grupie podmiotów powiązanych.

Zmianach w podatku PIT i CIT

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje m.in. podwyższenie kwoty wolnej od opodatkowania.

Zmianach w opłacaniu składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

5 września 2017 r. weszła w życie zmiana do ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, która wprowadziła nową definicję pracownika, za którego występuje obowiązek opłacania składki na FGŚP.

Aspekcie podatkowym darowizn dla poszkodowanych w nawałnicach

Darowizny materiałów budowlanych na rzecz poszkodowanych w wyniku nawałnic w sierpniu 2017 r. są opodatkowane 0% stawką VAT. Chodzi o materiały przekazywane od 12 sierpnia do 30 listopada 2017 r. – pod określonymi warunkami.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej zajrzyj do aktualnego numeru E-doradcy. 

E-doradca - Derek, Flak

Szkolenie Kancelarii Derek&Flak w Szczyrku.

Miło nam zakomunikować, że w dniu wczorajszym partnerzy Kancelarii Derek&Flak. Adwokaci Dla Biznesu przeprowadzili szkolenie dla członków jednej z ogólnopolskich grup zakupowych, zrzeszających hurtownie osprzętu i akcesoriów elektrycznych.

Szkolenie odbyło się w pięknej górskiej scenerii, w jakiej położony jest ośrodek hotelowo-konferencyjny „Orle Gniazdo” w Szczyrku.

W ramach szkolenia partnerzy Kancelarii przeprowadzili prelekcje, odpowiednio: adw. Łukasz flak – z zakresu restrukturyzacji i przekształceń spółek, zaś adw. Sławomir Derek – z zakresu zabezpieczeń wykonania kontraktów.

Szkolenie spotkało się z bardzo pozytywną oceną audytorium, co niewątpliwie będzie czynnikiem motywującym dla dalszego dzielenia się wiedzą i doświadczeniem przez partnerów Kancelarii – w ramach kolejnych prelekcji.

DSC03629DSC03635

Wrześniowy numer E-doradcy

Zapraszamy do lektury wrześniowego numeru E-doradcy, gdzie znajdziecie Państwo ciele ciekawego.

Aby przejść do lektury kliknij tutaj.

E-doradca - Derek, Flak

Zapraszamy do lektury sierpniowego numeru E-doradcy.

E-doradca - Derek, FlakMiło nam zakomunikować Państwu, że dostępny jest już sierpniowy numer e-doradcy – biuletynu informacyjnego Kancelarii Derek&Flak.

W tym numerze – jak zawsze – znajdziecie Państwo wiele interesujących informacji dotyczących prowadzenia przedsiębiorstwa… i nie tylko.

Aby przejść do czerwcowego numeru e-doradcy kliknij tutaj.