Skip to content

DLA TWOJEGO BIZNESU

Audyty prawne

Audyty prawne dedykowane

Posiadając wieloletnie doświadczenie i wiedzę z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw, jesteśmy w stanie wykonać dla Państwa dowolny audyt prawny (tj. audyt dotyczący sfery prawnej działalności państwa przedsiębiorstwa).

 

W zakres audytów, które możemy dla Państwa przeprowadzić mieszczą się między innymi:

 

  • audyt prawny, dotyczący spełniania ustawowych wymogów prowadzenia danego rodzaju działalności gospodarczej (ocena wypełnienia wynikających z przepisów przesłanek warunkujących zgodne z prawem prowadzenia działalności danego rodzaju),

  • audyt prawny dotyczący prawa pracy (ocena zgodności wewnętrznych regulacji przedsiębiorstwa, dotyczących prawa praca, z wymaganiami prawnymi, a także ocena ryzyka związanego ze stosowaniem, danego rodzaju dokumentacji pracowniczej),

  • audyt prawny optymalizacyjny (mający na celu przegląd i poprawę bezpieczeństwa oraz poprawę innych aspektów stosowania określonej dokumentacji w przedsiębiorstwie – np. umów handlowych, formularzy zamówień, reklamacji, regulaminów, procedur itp.),

  • audyty prawne zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie (ocena obowiązujących regulacji wewnętrznych, celem, ustalenia ryzyka związanego z ich stosowaniem np. w zakresie polityki wynagradzania albo ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, a także ryzyka wynikającego ze stosowania przyjętych procedur w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi np. kontrahentami),  

  • audyt prawny ładu korporacyjnego (ocena poprawności obowiązujących zasad i zakresu współpracy jednostek wewnętrznych, sposobów i zakresu komunikacji pomiędzy nimi oraz ich wzajemnego  oddziaływania, a także zgodności ładu korporacyjnego z obowiązującymi regulacjami),

  • audyt prawny w zakresie zarządzania ryzykiem nadużyć (ocena możliwości wystąpienia nadużyć, popełnianych przez przedstawicieli lub pracowników przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu regulacji wewnętrznych oraz stosowanych zasad organizacji wewnętrznej przedsiębiorstwa).

  • dowolny inny audyt, dotyczący zgodności procedur działania, lub stosowanych przez Państwa dokumentów z przepisami prawa.

W jaki sposób prowadzony jest audyt prawny przez Kancelarię Derek&Flak ?

Prowadzenie audytu prawnego odbywa się w oparciu o pisemną umowę, w której dokładnie określony zostaje zakres audytu oraz cel jaki mu przyświeca, a także wyszczególnione są określone informacje, których audyt prawny ma dostarczyć.

 

Mogą być to zarówno informacje odnośnie ryzyka i zagrożeń, które jawią się na tle badanej dokumentacji prawnej, jak i np. szczegółowe dane dotyczące stwierdzonych naruszeń określonych procedur obowiązujących w firmie, z wyszczególnieniem liczby przypadków naruszenia, okoliczności sprzyjających naruszeniu itp.

 

Umowa o audyt prawny dokładnie określa również zakres proponowanych do wdrożenia działań, które służyć mają wyeliminowaniu stwierdzonych nieprawidłowości w przyszłości.

 

Wspólnie decydujemy z Klientem również jaka forma prowadzenia audytu będzie dla niego najbardziej odpowiednia i najmniej absorbująca. Uzgadniamy procedurę przekazania dokumentów do badania, przy czym preferujemy w tym zakresie dokumenty zdigitalizowane.

 

Jeśli audyt prawny prowadzony jest w oparciu o dokumenty w formie elektronicznej, wówczas przekazanie dokumentacji odbywa się przez przekazanie Klientowi narzędzi umożliwiających przesyłanie dokumentów bezpośrednio na nasze szyfrowane sieciowe dyski twarde. Pozwala to na sukcesywne gromadzenie materiałów przez Zleceniodawcę i przekazywanie ich w pakietach, w czasie dla niego dogodnym i w sposób uporządkowany (udostępniamy w tym zakresie naszym Klientom odpowiednią strukturę katalogów na dysku sieciowym, aby dokumenty były wstępnie posortowane i gotowe do przeprowadzenia badania).

 

W sytuacjach, gdy jest to uzasadnione specyficznymi dla danego przedsiębiorstwa uwarunkowaniami (np. wynikającymi z zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa, lub tajemnicy chronionej ustawowo) audyt może być przeprowadzony przez nas także w ramach działań podejmowanych w siedzibie Klienta.

 

Przed przeprowadzeniem audytu prawnego dobieramy odpowiednią grupę pracowników Kancelarii, która prowadziła będzie bezpośrednio czynności audytorskie, uwzględniając każdorazowo specjalizację poszczególnych osób oraz zakres merytoryczny i ilościowy materiału, który ma zostać poddany badaniu.

 

W ramach każdego z prowadzonych przez Kancelarię Derek&Flak audytów, działaniami w tym zakresie zarządza i koordynuje je przynajmniej jeden z partnerów Kancelarii. Pozwala to zapewnić bieżący dwustronny przepływ informacji pomiędzy Kancelarią a Zleceniodawcą oraz na bieżąco dostosowywać sposób prowadzenia badania do jego wymagań i oczekiwań.

 

Każdy prowadzony przez Kancelarię Drek&Flak audyt prawny kończy się sporządzeniem raportu, w którym szczegółowo przedstawiamy metodologię prowadzenia badania, zakres dokumentacji objętej audytem, a także wnioski z przeprowadzonego badania wraz z rekomendacjami i zaleceniami – według kryteriów wskazanych w treści umowy.