pani sprawiedliwość

Łączenie przedsiębiorstw występuje powszechnie i zauważyć można, że w znaczący sposób może ono wpłynąć nie tylko na kształt firmy, ale także jej późniejszy rozwój. W wielu silnie konkurencyjnych branżach fuzja jest pomocna w umocnieniu rynkowej pozycji. Jednak jest to proces wyjątkowo skomplikowany, a żeby jego przeprowadzenie przyniosło zamierzony efekt, konieczne jest skorzystanie z pomocy specjalistów, którzy opracują strategię, wedle której dojdzie do połączenia.

Czym jest fuzja?

Odpowiedź na to pytanie wydaje się prosta – jest to połączenie dwóch lub większej liczby firm o porównywalnej wielkości. Warto przy tym zaznaczyć, że fuzja i przejęcia przedsiębiorstw różnią się od siebie. Ta pierwsza zawsze odbywa się za dobrowolną zgodą obu stron przy zachowaniu ich równej pozycji względem siebie, a w jej wyniku powstaje nowy podmiot. Drugie natomiast mogą odbyć się w ramach „wrogiego przejęcia”, wchłonięta firma nie musi posiadać pozycji równej do tej nadrzędnej, a jedynie zwiększać jej kapitał o własne zasoby, w efekcie natomiast nie powstaje nowy podmiot. Fuzja ma więc o wiele większy potencjał dla rozwoju obu przedsiębiorstw po dokonaniu połączenia.

Powszechnie mówimy o trzech rodzajach fuzji: horyzontalnej, wertykalnej i konglomeratowej. W przypadku pierwszego z nich celem może być zwiększenie udziałów w rynku poprzez poszerzenie grupy potencjalnych odbiorców produktu, zmniejszenie kosztów produkcyjnych, rozbudowa oferty czy wymiana używanych technologii. Sam proces zachodzi natomiast pomiędzy podmiotami działającymi w tym samym sektorze. Wertykalna fuzja firmy dotyczy dwóch przedsiębiorstw należących do tej samej gałęzi przemysłu, jednak zajmujących się innymi obszarami produkcyjnymi. W jej wyniku można uzyskać lepszą kontrolę nad wszystkimi etapami produkcyjnymi oraz poprawić jakość wyrobów. Fuzja konglomeratowa dotyczy natomiast przedsiębiorstw z różnych branż, które zainteresowane są dywersyfikacją swojej oferty.

Przeprowadzanie fuzji firmy

W celu dokonania fuzji konieczne jest skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej. Dotyczy to również przejęcia przedsiębiorstw i tylko w ten sposób możliwe jest dopełnienie wszelkich czynności w sposób zapewniający optymalne wyniki procesu, a także dający możliwość dalszego rozwoju podmiotów. Proces rozpoczyna się od dokładnego przeanalizowania struktury oraz sytuacji, w jakiej znajdują się firmy poprzez przeprowadzenie audytu określającego stopień ryzyka. Następnie opracowywany jest plan, wedle którego realizowane będą kolejne etapy i działania. Kancelaria zajmuje się przy tym dokładnym przygotowaniem niezbędnej dokumentacji. Należą do niej umowy i oświadczenia, a także uchwały. Nieodzownym elementem fuzji są też negocjacje dotyczące podejmowanych czynności i dalszych ustaleń. Niezbędne jest więc skorzystanie z usług doświadczonego w tym zakresie przedstawiciela, którego zadaniem będzie pomoc w ustaleniu najkorzystniejszych dla stron warunków.

Wpływ fuzji na przedsiębiorstwo

Obserwacja tendencji związanych z przeprowadzanymi na polskim rynku fuzjami jasno wskazuje na to, że odpowiednio opracowana strategia takich działań stanowi klucz do dalszego korzystnego rozwoju podmiotu. Wpływa ona nie tylko na kształt przedsiębiorstwa, ale daje możliwość znaczącego rozszerzenia jego wpływów oraz oferty, a tym samym umocnienia pozycji. Staje się ono przy tym nie tylko konkurencyjne, ale także zwiększa efektywność i o wiele łatwiej może wprowadzać innowacje produkcyjne. Jednak sama fuzja obarczona jest bardzo dużym ryzykiem, z jakim należy się liczyć przez cały czas przeprowadzania czynności, a także po zakończeniu procesu łączenia. Dlatego już na wczesnym etapie planowania należy szczegółowo przeanalizować sytuację finansową oraz organizacyjną przedsiębiorstw i zapoznać się z tendencjami rynkowymi dostosowując do nich proces, aby uniknąć błędów mogących finalnie zaważyć na powodzeniu całości.

Nad procesem pieczę muszą sprawować wykwalifikowani przedstawiciele prawni obu podmiotów. Zawiłości związane z realizacją przedsięwzięcia tego rodzaju wymagają nie tylko znajomości obowiązujących przepisów, zaangażowania i rzetelności, ale również najwyższej klasy umiejętności komunikacyjnych umożliwiających skuteczne przeprowadzanie rozmów i negocjacji ze stronami.